Politisk styring

Oversikt over dei folkevalde organa i Sunnfjord kommune.


Formannskapet

Ansvarsområde:

Formannskapet har ansvaret for den overordna økonomiske planlegginga i Sunnfjord kommune og skal utarbeide årsbudsjett og økonomiplan. I tillegg har formannskapet følgande ansvarsområde og gjeremål:

 • Tverrsektorielt interkommunalt samarbeide og kontakt
 • Overordna leiing og samordning av den kommunale verksemda
 • Kommuneplanlegging (kommuneplanen sin samfunns- og arealdel), arealplanlegging og andre saker etter plan- og bygningslova, med unntak av kommunedelplanar og fagplanar som vert handsama av hovudutvala
 • Sivilt beredskap
 • Kommunen si klagenemnd for klager på planvedtak etter reglane i plan- og bygningslova
 • Andre saker som naturleg ikkje høyrer under hovudutvala sine ansvarsområde

Leiarskap:

Olve Grotle (H) er ordførar og leiar av formannskapet.

Jenny Følling (SP) er varaordførar og  nestleiar av utvalet.

Samansetting:

Medlemmer  Parti Varamedlemmer Parti
Olve Grotle H Norunn Lunde Furnes KRF Vara nr. 1
Anne Lilleaasen H Steinar Kvame H Vara nr. 2
Gunn Merete Paulsen V Laila Helgheim H Vara nr. 3
Marius Dalin MDG Mathias Råheim H Vara nr. 4
Dag Inge Roska H Vara nr. 5
Paula K. Lesto H Vara nr. 6
Jenny Følling SP Erlend Herstad SP Vara nr. 1
Oddmund Klakegg SP Johnny Kårstad SP Vara nr. 2
Ole Johnny Stubhaug SP Lena Slettemark SP Vara nr. 3
Kari Birkeland SP Vara nr. 4
Reidun Støfring SP Vara nr. 5
Helge Robert Midtbø AP Ivar Svensøy AP Vara nr. 1
Siv Karin Hestad AP Sara-Marie Horsevik AP Vara nr. 2
Håkon Myrvang AP Sigve Mandelid AP Vara nr. 3
Kari Valle AP Vara nr. 4
Ove Farsund AP Vara nr. 5
Åsmund Berthelsen SV Eldrid Skudal SV Vara nr. 1
Jakob Andre Sandal SV Vara nr. 2
Hilde Iren Rivedal SV Vara nr. 3
Magnar Falkenstein R Vara nr. 4

Utval for helse og omsorg

Ansvarsområde:

Utvalet for helse og omsorg har ansvar for psykisk helsevern og rus, sosiale teneste,  pleie- og omsorg, barnevern og andre saker som naturleg høyrer under helse-, sosial- og omsorgssektoren.

Leiarskap:

Sara-Marie Horsevik (AP) er leiar av utvalet.

Eldrid Skudal (SV) er nestleiar av utvalet.

Samansetting:

Medlemmer  Parti Varamedlemmer Parti
Dag Inge Roska H Anne Mette Hjelle V Vara nr. 1
Britt K. Aarbergsbotten H Fabian Strand Bergqvist MDG Vara nr. 2
Dag Rune Mallasvik H Anette Vågene Shanks H Vara nr. 3
Are Njøsen H Vara nr. 4
Harald Gil Sætre H Vara nr. 5
Anita Kongsvik KRF Jarle Aase KRF Vara nr. 1
Sissel Viddal Laache KRF Vara nr. 2
Stein Oltedal KRF Vara nr. 3
Johnny Kårstad SP Ove Varlid SP Vara nr. 1
Trond Dvergsdal SP Annbjørg Førde SP Vara nr. 2
Reidun Støfring SP Inger Jorunn Årseth SP Vara nr. 3
Arne Helgheim SP Vara nr. 4
Steinar Ness SP Vara nr. 5
Sara-Marie Horsevik AP Stig Tveit AP Vara nr. 1
Ivar Svensøy AP Ragnhild Sæle AP Vara nr. 2
Reidar Fugle Nordhaug AP Arild Horsevik AP Vara nr. 3
Laila Tefre AP Vara nr. 4
Pål Befring AP Vara nr. 5
Eldrid Skudal SV Tone Cirotzki SV Vara nr. 1
Hildegunn Sortland R Vara nr. 2
Rune Tilseth SV Vara nr. 3

Utval for oppvekst

Ansvarsområde:

Utvalet for oppvekst har ansvar for skule, barnehage, vaksenopplæring, flyktningsteneste, PP-teneste, og andre saker som naturleg høyrer under oppvekstsektoren.

Leiarskap:

Norunn Lunde Furnes (KRF) er leiar av utvalet.

Erlend Herstad (SP) er nestleiar av utvalet.

Samansetting:

Medlemmer Parti Varamedlemmer Parti
Paula K. Lesto H Håvard Senneset H Vara nr. 1
Leif Olstad H Martin Savland H Vara nr. 2
Norunn Lunde Furnes KRF Svein Årdalsbakke KRF Vara nr. 3
Karen Mari Eide MDG Vara nr. 4
Hilde Therese Nordberg H Vara nr. 5
Erlend Herstad SP Steffen Fjørstad SP Vara nr. 1
Erlend Brede Fossen SP Kjersti Støfring SP Vara nr. 2
Lena Slettemark SP Kristine Steen SP Vara nr. 3
Jim Ivar Kalland SP Vara nr. 4
Martin Yndestad SP Vara nr. 5
Elias Slåtten V Åge Avedal V Vara nr. 1
Tor Emil Foslid V Vara nr. 2
Elisabeth Kjærstad Bøe V Vara nr. 3
Judith Kapstad V Vara nr. 4
Sigve Mandelid AP Kristian B. Steinseth AP Vara nr. 1
Sindre Hornnes AP Silje Viktoria Vallestad AP Vara nr. 2
Liv Horvei AP Vara nr. 3
Fredrik Myrvang AP Vara nr. 4
Hilde Iren Rivedal SV Magne Aardal SV Vara nr. 1
Tamara Nøtseth SV Vara nr. 2
Laila Ekroll FRP Ove Henning Håkonsen FRP Vara nr. 1
Roy Valvik FRP Vara nr. 2

Utval for samfunn, kultur og næring

Ansvarsområde:

Utvalet for samfunn, kultur og næring har mellom anna ansvar for kultur, næring, landbruk, teknisk og miljø.

Leiarskap:

Rune Hegrenes (SP) er leiar av utvalet.

Steinar Kvame (H) er nestleiar av utvalet.

Samansetting:

Medlemmer Parti Varamedlemmer Parti
Rune Hegrenes SP Atle Hoff SP Vara nr. 1
Kari Birkeland SP Ane Birkeland SP Vara nr. 2
Steinar Dvergsdal SP Eiliv Erdal SP Vara nr. 3
Arne Aarbergsbotten SP Vara nr. 4
Sølvi Søgnen SP Vara nr. 5
Steinar Kvame H Bjarte Urnes KRF Vara nr. 1
Mathias Råheim H Elisabeth Kjerstad Bøe V Vara nr. 2
Laila Helgheim H Agnar Bøyum H Vara nr. 3
Anna Cecilie S. Midttun H Vara nr. 4
Rune Øksenberg H Vara nr. 5
Liv Løken MDG Eliane Wergeland MDG Vara nr. 1
Hans Jakob Westbye MDG Vara nr. 2
Øystein Furnes MDG Vara nr. 3
Ove Farsund AP Kari Viken AP Vara nr. 1
Kari Valle AP Sveinung Søreide AP Vara nr. 2
Silje Skaar Sunde AP Vara nr. 3
Bjarte Kapstad AP Vara nr. 4
Jakob Andre Sandal SV Helge Schei SV Vara nr. 1
Silja Juklestad SV Vara nr. 2
Magnar Falkenstein R Pàll Helgi Hannesson R Vara nr. 1
Hildegunn Sortland R Vara nr. 2

Kontrollutval

Ansvarsområde:

Kontrollutvalet fører tilsyn med den kommunale forvaltninga på kommunestyret sine vegner.

Kontrollutvalet skal mellom anna sørge for at følgande oppgåver vert utført:

 • Sjå til at kommunen sine rekneskap vert revidert på ein trygg måte.
 • Føre kontroll med at den økonomiske forvaltninga er i samsvar med gjeldande føresegner og vedtak.
 • Syte for at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunen si verksemd, og av selskap kommunen har eigarinteresser i.
 • Syte for kontroll med forvaltninga av kommunen sine eigarinteresser i selskap mv. (eigarskapskontroll).
 • Sjå til at kommunestyret sine vedtak om revisjonsrapportar vert følgde opp.

Leiarskap:

Kari Daltveit (AP) er leiar av utvalet.

Kjell Navelsaker (UA) er nestleiar av utvalet.

Samansetting:

Medlemmer  Parti Varamedlemmer Parti
Kari Daltveit AP Anne-Gunn F. Dvergsdal AP
Terje Engvik SP Gudrun Herstad SP
Vigdis Tonning V Kurt Hafstad V
Terje Johan Helgheim FRP Helge Løvik FRP
Kjell Navelsaker U Geir Thomas Espe H

Klageutvala

Sunnfjord kommune har to klageutval, eitt ordinært klageutval og eitt klageutval for behandling av klager etter sosialtenestelova og kommunehelselova (klageutvalet HS).

Ansvarsområde:

Klageutvalet HS behandler saker etter sosialtenestelova og kommunehelselova.

Det ordinære klageutvalet behandler og avgjer klagesaker der det er gjort enkeltvedtak av kommunalt forvaltningsorgan, med mindre:

 • Særlov fastset anna klageinstans
 • Departementet (Fylkesmannen) er klageinstans etter forvaltningsloven § 28
 • Kommunestyret har lagt avgjerdsmynde til annan særskild klageinstans

Leiarskap:

Reidun Støfring (SP) er leiar av utvala.

Olin Johanne Henden (H) er nestleiar av utvala.

Samansetting:

Det ordinære klageutvalet har sju medlemmer, medan klageutvalet HS har fem medlemmer.

Medlemmene merka med ** er òg medlemmer i klageutvalet HS. Klageutvala har same varaliste.

Medlemmer  Parti Varamedlemmer Parti
Ove Varlid SP Åge Avedal V Vara nr. 1
Reidun Støfring ** SP Eli Gro Fedje H Vara nr. 2
Olin Johanne Henden ** H Kari Birkeland SP Vara nr. 3
Jarle Arvid Aase ** KRF Henning Hellebust MDG Vara nr. 4
Reidun Kristiansen SP Vara nr. 5
Kari Viken AP Geir Leon Hetle AP Vara nr. 1
Stig Tveit ** AP Rita Tonning R Vara nr. 2
Signy Amundsen ** SV Hjørdis Hagen AP Vara nr. 3
Espen Farstad SV Vara nr. 4