Slik vil Sunnfjord kommune bli organisert

9.mai gjorde fellesnemnda vedtak om administrativ organisering for Sunnfjord kommune. Organiseringa har vore orientert om og drøfta med ulike grupperingar – mellom anna rådmenn, fagnettverk, tillitsvalde og politiske gruppeleiarane.

Følgjande prinsipp ligg til grunn:
• Mål- og rammestyring
• Heilskapleg tenesteyting
• Tenestene skal vere ein del av kommuneorganisasjonen
• Optimalisering av ressursbruken
• God medråderett og partssamarbeid
• Tydeleg organisasjonsstruktur
• Tydeleg og reelt ansvar
• Maksimal delegering av mynde til leiarane
• Skilje forvaltning og tenesteyting

Fire ulike modellar har blitt gjort greie for. Modellen som prosjektleiar/rådmannen tilrådde vart samrøystes vedteke. Modellen er ein såkalla 2 nivå modell med seks kommunalsjefar, og vil i stor grad vere ei vidareføring av korleis dei fire kommunane i dag er organisert.

Modellen oppfyller ønskje om tydeleg einingsstruktur og tydeleg og reelt ansvar der leiarane har god nærleik til tenestene og til dei tilsette. Modellen fordrar ei stor leiargruppe, men kommunalsjefane vil ha tydeleg og avgrensa ansvar.
Modellen er også tydeleg på å løfte opp kultur som ein eigen, viktig sektor. Sunnfjord kommune blir den største landbrukskommunen i Vestland fylke og landbruk er i modellen skilt ut som eiga eining. Også organiseringa av samfunnsutviklinga er eit stort framsteg.

Modellen vert omtala som model D i utgreiinga. Les heile   utgreiinga og  vedtaket.