Korleis fungerer lokaldemokratiet vårt? KS, Kommunesektorenes organisasjon, har gjennomføre KS Lokaldemokratiundersøking. Undersøkinga bestod i at innbyggjarane og folkevalde svarte på spørsmål om korleis dei vurderar lokaldemokratiet i eigen kommune.

Undersøkinga kan seie noko om kvar det kan vere behov for utvikling av demokratiet, og er eit godt utgangspunkt for å sette demokratispørsmål på dagsorden i kommunestyre og lokalpolitikken.

Undersøkinga bestod av 14 spørsmål, og intervjua skjedde over telefon. Omlag 1200 innbyggjarar fordelt på dei fire kommunane våre deltok.

Målestokk for godt lokaldemokrati

  • Påliteleg styre – har borgarane tillit til styret?
  • Ansvarleg styre – kan borgarane føre kontroll med styret?
  • Borgarnært styre – vert borgarane høyrde av dei styrande?
  • Effektivt styre – kva frå borgarane igjen frå styre?
  • Fornying og inkludering

Sjå KS sin presentasjon med resultat for kvar av dei fire kommunane i Sunnfjord(pp)

Sjå video frå Victor Ebbesvik frå KS Vest sin presentasjon av resultata for Jølster kommunestyre