Samanlikning av helsetenester i Sunnfjord

Prosjektet for pleie og omsorg har samla relevant statistikk innan pleie- og omsorgstenester for dei fire kommunane våre.

Statistikken er henta frå SSB sine folketalsframskrivingar, KOSTRA-tal og Helsedirektoratet. Vi har henta tal frå 2015 – 2016 – 2017 for å kunne å sjå endringar over tid.

LESStatistikk for helse og omsorg i Sunnfjord kommune

Ordforklaringar

  • KOSTRA – Kommune Stat Rapportering: kommunane rapporerter årleg på dette.
  • PLO – Pleie og omsorg
  • Korrigerte brutto driftsutgifter – er driftsutgifter ved kommunen sin eigen tenesteproduksjon inkl.
    avskrivingar korrigert for dobbeltføringar som skuldast vidarefordeling av utgifter/internkjøp
  • Netto driftsutgifter – syner driftskostnadane til pleie og omsorg etter at eigenbetaling og øyremerka
    tilsko frå staten og eventuelt andre direke inntekter er trekt frå.