Teknisk og miljø

Arbeid med tekniske tenester er viktig for våre innbyggjarar, næringslivet, tilsette, beredskap og politikarar. Vi jobbar for at Sunnfjord kommune i 2020 står rusta til å levere gode tenester. Det er viktig at Sunnfjord kommune har rett kompetanse til å løyse oppgåvene og at vi har gode og føreseielege tenester. Vidare er det viktig at det er tillit blant våre tilsette og innbyggjarar.

Den administrative prosjektgruppa for tekniske tenester skal førebu organisering av sine tenester. Det er oppretta fleire delprosjekt som fokuserer på plan, landbruk, bygg, veger, vatn- og avlaup, renovasjon, parkar, brann feiing m.m.

Vegen til Sunnfjord Kommune

Organisering

Torill Anita Segtnan, Akademikerne
Thor Ove Farsund Kommunalsjef, Jølster
Truls Folkestad Kommunalsjef, Gaular
Trond Ueland Kommunalsjef, Førde
Ørjan Stubhaug Kommunalsjef, Naustdal

Mandat

Sikre gode tenester med høg kvalitet for innbyggjarane ved at Sunnfjord kommune blir gjort i stand til å:

 • Levere kvalitativt gode tekniske tenester til heile kommunen.
 • Ta riktig og rettferdig brukarbetaling for tekniske tenester i samsvar med sjølvkostprinsippet.
 • Tidleg levere gode og føreseielege tenester innanfor teknisk og areal.
 • At arbeidsprosessane bidreg til relasjons- og kompetansebygging
 • Ha ein føremålstenleg organisering av tenester og myndigheitsområder.

Oversikt over delprosjekt

 • Plan og arealforvaltning
 • Organisering og drift kommunalteknikk
 • Organisering og drift byggforvaltning
 • Sjølvkost og regulativ
 • Vegadresser og matrikkel i Indre Sunnfjord.
 • Brann- og redningsvesen i ny kommune
 • Organisering av reinhald og vaskeri

Aktuelt tilknytt teknisk

Høyring av gebyrforskrifter for teknisk sektor

Fellesnemnda for Sunnfjord kommune ber om innspel til nye forskrifter. Forskriftene skal gjelde frå 1. januar 2020. Forskrift om feie og tilsynsgebyr Last ned forskrift om feie- og tilsynsgebyr (PDF) Last ned følgebrev til høyringsforslaget (PDF) Forskrift om vass- og avløpsgebyr Last ned forskrift om vass- og avløpsgebyr (PDF) Last ned følgebrev til høyringsforslaget (PDF) Forskrift om gebyr for […]

Heilskapleg adressering Sunnfjord kommune

Det er ei nasjonal målsetting at alle adresseverdige bygningar skal ha ei offisiell adresse i form av vegadresse, med adressenummer og eventuell tilleggsbokstav. Det er no viktig at det vert ein einsarta og lett forståeleg adressesystem i dei fire kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal. Det er i denne samanheng oppretta eit felles adresseprosjekt skal sikre ein heilskapleg politikk for adressering i den nye kommunen.

Prosjekt i teknisk sektor

I høve kommunereforma er teknisk sektor organisert gjennom fleire delprosjekt. Innan teknisk sektor førebur og planlegg vi for at Sunnfjord kommune kan levere kvalitativt gode tenester til våre innbyggjarar i heile kommunen. Delprosjekta aktiviserer over 30 tilsette, arbeidet er difor viktig også for at våre leiarar og tilsette i Naustdal, Jølster, Gaular og Førde bygg felles kompetanse og kjennskap til kvarandre.

Foreløpig er reformarbeidet innan tekniske tenester delt opp i 5 delprosjekt