Politisk organisering

Korleis skal det politiske systemet i Sunnfjord kommune sjå ut?

Politisk prosjektgruppe for politisk organisering skal utarbeide framlegg til politisk hovudstruktur, politisk delegeringsreglement og andre politiske reglement.

Prosjektgruppa sine medlem sit i fellesnemnda. Sjå referat frå møta i prosjektet.

Vegen til Sunnfjord Kommune

Organisering

Åsmund Berthelsen (SV), Naustdal (leiar)
Håkon Myrvang (Ap), Naustdal
Kari Valle (Ap), Førde
Kari Iren Birkeland (Sp), Gaular
Oddmund Klakegg (Sp), Jølster
Mathias Råheim (H), Gaular
Olve Grotle (H), Førde
Norunn Lunde Furnes (KrF), Gaular
Gunn Merete Paulsen (V), Førde

Mandat

Prosjektgruppa for politisk organisering vart nemnt opp i fellesnemnda sitt møte 18.10.2017. Prosjektet skal utarbeide framlegg til politisk hovudstruktur, delegeringsreglement, reglement for dei politiske utvala og ordføraren og reglement for godtgjersle til dei folkevalde.

Politisk delegeringsreglement

Reglement for utval og ordførar

Sjå reglement for folkevalde organ

Prosjektgruppa arbeider med reglement for dei kommunale råda (eldrerådet, ungdomsrådet og råd for menneske med nedsett  funksjonsevne)