Kommunalt eigarskap

Det er oppretta eit politisk prosjekt som skal lage eigarstrategi for Sunnfjord kommune. Prosjektet skal også lage ei oversikt over status på interkommunale ordningar og vertskommune ordningar. Kommunane samarbeider i dag på ei rekkje fagfelt. Mange av samarbeida omfattar fleire kommunar enn dei fire som vert Sunnfjord kommune.

Kommunane sin eigarmeldingar og utgreiingar frå PwC er noko av grunnlaget for arbeidet til prosjektet.

Sjå referat frå møta i prosjektet

Vegen til Sunnfjord Kommune

Organisering

Bjørn-Harald Haugsvær (leiar) Kristeleg folkeparti, Førde
Ragnhild Sæle Arbeidarpartiet, Jølster
Helge Robert Midtbø Arbeidarpartiet, Førde
Oddmund Klakegg Senterpartiet, Jølster
Lena Kristin Eliassen Senterpartiet, Naustdal
Olve Grotle Høgre, Førde
Anders Kristian Sægrov Høgre, Jølster
Heidi Vallestad Sosialistisk venstreparti, Gaular
Gunn Merete Paulsen Venstre, Førde
Lise Mari Haugen, prosjektadministrasjon

Mandat

Prosjektet har fått i oppgåve frå fellesnemnda å utarbeide følgjande dokument:

  • Faktadel med oppdatert status for interkommunale ordningar inkludert vertskommuneordningar
  • Drøftingsdel der prosjektgruppa si vurdering av gjeldande eigarskap og forslag til eventuelle endringar kjem fram
  • Eigarstrategi

Dokumentasjonen vil utgjere eigarmelding for Sunnfjord kommune 2020-2021.
Dette som grunnlag for valprosessen med representantar i styrer og råd frå 2020.

Prosjektet vil omfatte vurdering av kostnadsfordeling ved interkommunale samarbeid med verknad frå 01.01.2020.

Politisk organisering av Sunnfjord kommune

Fellesnemnda har oppretta ei politiskgruppe som arbeider med politisk organisering i Sunnfjord  kommune.  Åsmund Berthelsen er leiar for gruppa og presenterte for fellesnemnda gruppa sitt arbeid så langt.

Rapportar tettstadutvikling

Tettstadutviklingsprosjektet er ein del av utviklingsprogrammet for byregionarsom er ein del av Kommunal-og moderniseringsdepartementet (KMD) sitt arbeid for å legge til rette for positiv utvikling i byregionar.

Teiknekonkurranse kommunevåpen

Kommunane Gaular, Naustdal, Jølster og Førde vert Sunnfjord kommune frå 1. januar 2020. No startar arbeidet med å utforme kommunevåpenet til den nye kommunen.

Vi invterte derfor alle som har idear til å sende inn forslag innan 1.mai 2018.