Kommunalt eigarskap

Det er oppretta eit politisk prosjekt som skal lage eigarstrategi for Sunnfjord kommune. Prosjektet skal også lage ei oversikt over status på interkommunale ordningar og vertskommune ordningar. Kommunane samarbeider i dag på ei rekkje fagfelt. Mange av samarbeida omfattar fleire kommunar enn dei fire som vert Sunnfjord kommune.

Kommunane sin eigarmeldingar og utgreiingar frå PwC er noko av grunnlaget for arbeidet til prosjektet.

Sjå referat frå møta i prosjektet

Vegen til Sunnfjord Kommune

Organisering

Bjørn-Harald Haugsvær (leiar) Kristeleg folkeparti, Førde
Ragnhild Sæle Arbeidarpartiet, Jølster
Helge Robert Midtbø Arbeidarpartiet, Førde
Oddmund Klakegg Senterpartiet, Jølster
Lena Kristin Eliassen Senterpartiet, Naustdal
Olve Grotle Høgre, Førde
Anders Kristian Sægrov Høgre, Jølster
Heidi Vallestad Sosialistisk venstreparti, Gaular
Gunn Merete Paulsen Venstre, Førde
Lise Mari Haugen, prosjektadministrasjon

Mandat

Prosjektet har fått i oppgåve frå fellesnemnda å utarbeide følgjande dokument:

  • Faktadel med oppdatert status for interkommunale ordningar inkludert vertskommuneordningar
  • Drøftingsdel der prosjektgruppa si vurdering av gjeldande eigarskap og forslag til eventuelle endringar kjem fram
  • Eigarstrategi

Dokumentasjonen vil utgjere eigarmelding for Sunnfjord kommune 2020-2021.
Dette som grunnlag for valprosessen med representantar i styrer og råd frå 2020.

Prosjektet vil omfatte vurdering av kostnadsfordeling ved interkommunale samarbeid med verknad frå 01.01.2020.

Nærmiljøråda i Sunnfjord kommune

Utviklinga i samfunnet og ny kommunestruktur medfører at Sunnfjord er i endring og gamle kommunesenter og tettstadar vil få nye roller og funksjonar. I denne prosessen er det viktig at ein klarar å involvere innbyggjarane i tettstadane slik at ein får best mogleg bilete av no situasjonen, trendar og framtidsplanar.

Premiar – Titur Sunnfjord

Saman med Indre Sunnfjord turlag inviterer vi til Titur i Sunnfjordfjella. Turane går frå fjære til bre, og har i seg den gode breidda Sunnfjord har å by på.

Eigarskapsmelding Sunnfjord kommune

Dette er den første eigarmeldinga som vert utarbeidd for Sunnfjord kommune.
Meldinga gjeld for åra 2020 – 2021, og eigarmeldinga bør rullerast kvart år. Det er
Kommunedirektøren som har ansvar for rullering av meldinga, etter bl.a rapportering frå
eigarrepresentantane.