Inkluderande barnehage- og skulemiljø

Inkluderande barnehage og skulemiljø er eit utviklingsprosjekt som skal gjennomførast i alle barnehagane og i alle skulane i kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal fram til 01.01.20.

Organisering

 • Lise Toverud er prosjektleiar
 • Kristine Steindal er ressursperson med ansvar for 26 barnehagar og 16 skular

Mandat

Hovudmålet med utviklingsprosjektet er at alle born og unge i komande Sunnfjord kommune skal oppleve eit trygt og godt leike- og læringsmiljø. Eit leike- og læringsmiljø som fremjar helse, trivsel, tryggleik og læring.

Gjennom utviklingsprosjektet skal vi:

 • Utvikle, fremje og oppretthalde gode og trygge barnehage- og skulemiljø der alle barn og unge trivast og opplever at dei høyrer til
 • Førebyggje, avdekke og handtere mobbing og andre krenkingar
 • Alle tilsette i barnehage og skule gjennomfører ei nettbasert kompetanseheving i regi av Høgskulen Innlandet

Aktivitetar

 • 13.08.2018 var nærare 1000 tilsette frå barnehage- og skulesektoren samla til seminar med Tove Flack frå Nasjonalt senter for Læringsmiljø og Atferdsforskning (UiS).

  I tillegg deltok Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, Are Solstad frå Utdanningsdirektoratet og representantar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

 • Alle tilsette i barnehage og skule skal gjennomføre ei nettbasert kompetanseutvikling
 • 25 tilsette frå komande Sunnfjord kommune deltek på nasjonale samlingar i regi av UDIR 2 gongar for året
 • Vi gjennomfører nettverksmøter på tvers av einingar 2 gongar kvart halvår
 • Vi har gjennomført seminar for alle tilsette i barnehage og skule, over 2 dagar. I tillegg til at vi gjennomførte møte med foreldre i dei ulike kommunane. Seminara var leia av Ingrid Grimsmo Jørgensen frå Høgskulen Innlandet
 • Onsdag 14. august 2019 er det storsamling på Førdehuset for alle tilsette i barnehage og skule i komande Sunnfjord kommune. Denne samlinga skal leiast av Ingrid Lund, professor UiA

Aktuelt knytt til inkluderande barnehage- og skulemiljø

Inkluderande barnehage- og skulemiljø

Torsdag 04. april 2019 frå klokka 18:00 – 20:00 inviterer vi til felles foreldremøte for komande Sunnfjord kommune.