Oppvekst

I Sunnfjord kommune vil vi gje eit godt felles tilbod i skule og barnehage. Vi vil i tida fram til 2020 bygge ein organisasjon på skule og barnehage som sikrar gode tenester med høg fagleg kvalitet til innbyggjarane. Du kan følgje arbeidet på denne sida.

Vegen til Sunnfjord Kommune

Organisering

Helge Sæterdal, kommunalsjef Førde, leiar.
Merete Grimestad Birkeland, skule- og kultursjef, Gaular.
Turi Bruland, oppvekstutviklar, Naustdal.
Lise Fitje Toverud, kommunalsjef oppvekst, Jølster.
Stian Jakobsen, Hovudtillitsvald Unio.
Jetvard Kalland, prosjektsekrtariatet.

Mandat

Målet for arbeidet med kommuneprosjektet er å bygge ein organisasjon for skule og barnehage som sikrar gode tenester med høg fagleg kvalitet til brukarane.

Likeverdig og rettferdig handsaming av innbyggarane er viktig. Ulike reglement og vedtekter på oppvekstområdet må derfor samordnast.

Ved overgang til ny kommune er det naudsynt å samordne kriteria for tildeling av midlar til skulane og barnehagane. Kriteria skal sikre ressursar til eit likeverdig tilbod. Dei felles standardane for tildeling bør vere vedtekne og tekne i bruk før kommunesamanslåinga, slik at vi allereie ved samanslåingstidspunktet har etablert ein felles praksis.

Status i dag

Tre arbeidsgrupper er avslutta

 • Felles ordensreglement  –  er no til politisk handsaming i fellesnemnda 12. desember
 • Ressursmodell barnehage
 • Skjemamalar Visma Flyt skule

Vi har i tillegg til ordensreglementet, tre andre saker som kjem til politisk handsaming. Det er skuleruta og 5 dagar skuleveke for alle, som skal i fellesnemnda 12.12. Vidare vedtekter for barnehage og vedtekter for SFO som kjem på høyring før jul og til handsaming i fellesnemnda på første møtet i 2019.

Arbeidsgrupper som er i gang

 • Ressursmodell skule
 • Organisering av skuleåret/skuleveka
 • Arbeidsgruppe ressursmodell SFO
 • Felles kompetanseplan for skule
 • Funksjonstillegg på skule
 • Tilpassa opplæring og spes.ped i skulen
 • Spesialpedagogiske tiltak og tidleg innsats i barnehage
 • Opplæring og integrering av flyktningar.

Dei fleste av desse skal vere ferdige med arbeidet sitt ut over våren 2019.

Vi vurderer å starte fleire arbeidsgrupper på nyåret, m.a. skjemamalar Visma Flyt barnehage, felles kvalitetssystem for skule og plan for overgangar i oppvekstsektoren.

Dei tilsette kan finne møtereferat, arbeidsdokument og prosjektplanar i prosjektbasen på intranett. Det vert og etter kvart lagt inn dokument som dei ulike arbeidsgruppene meiner er ferdige frå dei.

Aktuelt tilknytt oppvekst

Inkluderande barnehage- og skulemiljø

Torsdag 04. april 2019 frå klokka 18:00 – 20:00 inviterer vi til felles foreldremøte for komande Sunnfjord kommune.

Høyring vedtekter SFO-tilbod

Vedtektene for SFO-tilbodet i ny kommune er og sendt på høyring. Formelle høyringspartar er skulane, samarbeidsutvalet/ skulemiljøutvalet ved skulen, foreldrerådet for SFO og dei tilsette sine organisasjonar. Vedtektene skal behandlast i fellesnemnda og i dei enkelte kommunestyra sidan ein tek sikte på at vedtektene skal gjelde frå 1. august i 2019. Frist for høyring 25.januar […]

Høyring vedtekter for kommunale barnehagar

Vedtektene for dei kommunale barnehagane i Sunnfjord kommune er sendt på høyring til barnehagane. Formelle høyringspartar er dei kommunale barnehagane, Samarbeidsutval, foreldreråd og dei tilsette sine organisasjonar. Vedtektene skal behandlast i fellesnemnda og i dei enkelte kommunestyra sidan ein tek sikte på at vedtektene skal gjelde frå 1. august i 2019.