Administrativ organisering av Sunnfjord kommune

Rådmannen er leiar for kommunen, og får sitt ansvar delegert frå kommunestyret. Sunnfjord kommune har valt ei organisering der leiarane har god nærleik til tenestene og til dei tilsette.

Sjå handsaming i fellesnemnda 09.05.2018

Kommunedirektør

Ole John Østenstad er tilsett som kommunedirektør i Sunnfjord kommune. Han er også prosjektleiar for Sunnfjord kommune fram til 2020.

Sjå kontaktinformasjon kommunedirektør

SEKTOR

Kvar sektor er leia av ein kommunalsjef. Dei seks kommunalsjefane er del i kommunedirektøren si leiargruppe saman med assistarande kommunedirektør og personalleiar.

Kontaktinformasjon kommunalsjefar

Barnehage

 • 17 kommunale barnehagar
 • 10 private barnehagar

Skule

 • 16 skular
 • Pedagogisk psykologisk teneste (PPT)
 • Norsksenteret
 • Flyktningteneste
 • Norsk opplæring

Sjå kontaktinformasjon for kommunalsjef for skule

Helse og sosial

 • Fysio -og ergoterapitenesta
 • NAV
 • Legetenesta
 • Helsestasjonen
 • Barnevernstenesta
 • Aktivitetseininga
 • Psykisk helse og rus

Sjå kontaktinformasjon for kommunalsjef for helse og sosial

Omsorg

 • 3 sjukeheimar, 5 einingar
 • 1 bufellesskap
 • 6 heimeteneste einingar
 • 5 einingar bu- og miljøteneste for utviklingshemma
 • Avlastingsteneste for unge
 • Tildelingseining
 • Kjøkken
 • Butiltak for psykisk helse og rus

Sjå kontaktinformasjon for kommunalsjef for omsorg

Kultur og idrett

 • Kultur og ungdom
 • Idrett og friluftsliv
 • Kulturskulen
 • Bibliotek

Teknisk og miljø

 • Bygg- og eigedomsforvaltning
 • Reinhald og vaskeri
 • Tekninsk drift: Veg, vatn, avlaup og park
 • Brann og redning
 • Areal- og byggesak
 • Landbruk og miljø

Sjå kontaktinformasjon for kommunalsjef teknisk og miljø

STAB

Dei sju leiarane av stab- og støtteeiningane rapporterer til assisterande rådmann.

Assisterande rådmann

Assisterande rådmann er nestleiar i administrasjonen og fungerer fast som rådmann når rådmannen
er fråverande.

Leiarane av stab- og støtteeiningane rapporterer til assisterande rådmann.

Assisterande rådmann har ansvaret for plan- og styringssystema i kommunen – m.a. økonomiplan,
budsjett, årsmelding, årsrapport, tertialrapportar og kommuneplanen sin samfunnsdel.
Assisterande
rådmann har ansvaret for den overordna økonomiske styringa av Sunnfjord kommune.

Sjå kontaktinfjormasjon til assisterande rådmann

Personal

Sunnfjord kommune vil ha omlag 2200 tilsette.  Personal er ei støtteeining for leiarane i kommunen.

Sjå kontaktinformasjon for stabsleiar personal

Rekneskap

Rekneskap og lønn har ansvaret for kommunerekneskapen, skatteinnkrevjing, arbeidsgjevarkontrollen, lønnsutbetaling og fakturering. Eininga er støtte for assisterande rådmann i arbeidet med plan- og styringssystema.

Sjå kontaktinformasjon til stabsleiar for rekneskap

Service

Sunnfjord kommune vil ha ei eiga serviceeining som fangar fleire av dei fellesfunksjonane som ligg til kommunen. Eininga vil ha funksjonar som både er retta internt mot organisasjonen og eksternt mot publikum. Fleire av funksjonane vil ein  løyse desentralt.

 • Arkiv/dokumentsenter
 • Innkjøp
 • Informasjon/kommunikasjon
 • IKT-koordinator, superbrukarfunksjonar
 • Sentralbord
 • Politisk sekretariat
 • Desentraliserte rådhusfunksjonar

Sjå kontaktinformasjon for einingsleiar for service

Fagutvikling

 • Controller
 • Utviklingsenteret for sjukeheim og heimetenester
 • «Øyremerka» og felles fagressursar for rådmannen og kommunalsjefane
 •  Prosjektstillingar og prosjektkompetanse
 • Ressursar for arbeid med økonomiplan, budsjett o.l.
 • Folkehelse
 • Strategisk planlegging (fag)

Sjå kontaktinformasjon for stabsleiar fagutvikling

Næring- og samfunnsutvikling

 • Støtte opp om arbeidet som ordførar og rådmann har med omsyn til større nærings- og kulturprosjekt
 • Systematisk arbeid mot  fylkesmann og fylkeskommune i det nye fylket samt interkommunalt arbeid/regionsamarbeid/regionalpolitikk
 • Kommuneplanen sin samfunnsdel
 • Tettstadutvikling

Sjå kontaktinformasjon for stabsleiar for næring- og samfunnsutvikling

SYS IKT

SYS IKT er i dag eit interkommunalt selskap for 10 kommunar organisert etter §27 i kommunelova.

Sunnfjord kommune vil truleg overta arbeidsgjevaransvaret slik Førde kommune har det i dag.

Ei eiga politisk arbeidsgruppe ser på eigarskapen i selskap eigd av kommunane, og det kan derfor bli endringar her. Eit alternativ kan vere at ein går tilbake til vertskommuneorganisering.

Sjå kontaktinformasjon for leiar SYS IKT

Kommuneadvokaten

 • Juridisk rådgjeving
 • Prosedyre for domstolane