Økonomiplanar 2019-2022

Økonomiplanar for 2019-2022 er utarbeidd for kvar av dei fire kommunane som blir Sunnfjord kommune. Fram til 2020 skal kommunane etter lova kvar for seg utarbeide og vedta økonomiplanar.  Fellesnemnda for Sunnfjord kommune vil handsame planane i etterkant. Det vil også bli utarbeidd eit skuggebudsjett med grunnlag i kommunane sine økonomiplanar. Dette vil ta hensyn til organisering av Sunnfjord kommune og prognosar for økonomiske rammer for den nye kommunen.

Dei fire kommunane har litt ulike prosessar i dag knytt til økonomiplanarbeidet. Gaular og Naustdal handsamar økonomiplan i kommunestyret i desember. Førde og Jølster handsamar  økonomiplan i juni. Førde og Jølster konsekvensjusterer økonomiplan for endringar gjennom hausten.

Sjå økonomiplanane for dei fire kommunane:

 

Fellesnemnda har i vår  handsama  ein budsjettguide for 2019. Denne skildrar den økonomiske situasjonen til Sunnfjord kommunane og inneheld nokre felles føresetnadar for budsjettarbeidet.

LESBudsjettguide 2019