Val av medlemmer til råd for eldre, ungdom og menneske med nedsett funksjonsevne

Etter ny forskrift om medverknadsordningar § 3 har organisasjonar som representerer eldre, personer med nedsett funksjonsevne eller ungdom rett til å kome med forslag til medlemmer til det rådet som representerer deira interesser.


Sunnfjord kommune vil difor oppmode organisasjonar som representerer eldre, menneske med nedsett funksjonsevne eller ungdom å kome med forslag til medlemmer til:

 • Eldrerådet
 • Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
 • Ungdomsrådet

Send forslag til medlemmer 

Send forslag  til Sunnfjord kommune, Pb. 338, 6802 Førde,
eller ved e-post til postmottak@forde.kommune.no innan måndag 14. oktober 2019.

Har du spørsmål? Kontakt Malin Moldestad, e-post: msm@forde.kommune.no eller tlf. 958 71 388

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har 20 medlemmer med. 2 representantar frå kvart ungdomstrinn ved skulane i Sunnfjord, og tilsvarande 2 representantar frå kvar vidaregåande skule.

I tillegg har ungdomsrådet 2 frie representantar frå organisasjonar som representerer ungdom. Til dømes fritidsklubbar, ungdomshus eller andre organisasjonar.

Medlemmene i ungdomsrådet får 200 kr i møtegodtgjersle per møte, leiaren får 400 kr per møte. Medlemmen får dekka reiseutgifter i samband med møteaktiviteten.

Eldrerådet

Eldrerådet har 7 medlemmer, med personlege varamedlemmer.

To av medlemmene er representantar i kommunestyret, og dei fem andre er representantar frå organisasjonar som representerer eldre i kommunen.

I samsvar med kommunelova § 5-12 skal fleirtalet av medlemmene i eldrerådet ha fylt 60 år på valtidspunktet.

Medlemmene i rådet får 2 000 kr i møtegodtgjersle per møte, leiaren får 3 000 kr i møtegodtgjersle. Medlemmene får også dekka reiseutgifter og vederlag for tapt inntekt i samband med møteaktivitet.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne har 7 medlemmer, med personlege varamedlemmer.

To av medlemmene er representantar i kommunestyret, og dei fem andre er representantar frå organisasjonar som representerer menneske med nedsett funksjonsevne i kommunen.

Medlemmene i rådet får 2 000 kr i møtegodtgjersle per møte, leiaren får 3 000 kr i møtegodtgjersle. Medlemmene får også dekka reiseutgifter og vederlag for tapt inntekt i samband med møteaktivitet.

Reglement for råda i Sunnfjord kommune

Fellesnemnda vedtok reglement for råda i møte 18. september 2019.

Her finn de reglement for ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for menneske med nedsett funksjonsevne.

Valresultat – Sunnfjord kommune

Valdeltaking

I sunnfjord kommune stemte 11 198 av dei 16 712 røysteføre ved valet. Dette utgjer ei valdeltaking på 67,3 % s0m er ei auke samanlikna med valet i 2015, der det samla oppmøtet i dei fire kommunane var 64,2 %.

Førehandsrøysting

Det var 3 557 som førehandsrøysta. Dette er ei auke samanlikna med det samla talet for kommunane i 2015, der 2 309 veljerar førehandsrøysta.

Valresultat

På Valdirektoratet sine nettsider finn du valresultata:

Sunnfjord kommunestyre har 45 representanter, her finn du namna på dei som er valde inn i det nye kommunestyret i Sunnfjord kommune:

Her finn du Sunnfjord valstyre sine valprotokollar:

Tid og stad for røystinga på valdagen

Kunngjering om tid og stad for stemmegjeving på valdagen i nye Sunnfjord kommune.

Vallova § 9-3, tredje leddet, jf. § 2-1

Det skal veljast representantar til kommunestyre- og fylkestingvalet måndag 9. september 2019. Hugs legitimasjon. 

Her kan du stemme i Sunnfjord kommune:

Stemmekrins Vallokale Opningstid
Haukedalen Frøysland skule Kl. 13.00 – 19.00
Holsen Holsen skule Kl. 13.00 – 19.00
Førde Førdehuset Kl. 09.00 – 21.00
Karstad Karstad skule Kl. 13.00 – 19.00
Viksdalen Viksdalen skule Kl. 13.00 – 19.00
Bygstad Bygstad skule Kl. 12.00 – 20.00
Sande Kommunehuset på Sande Kl. 12.00 – 20.00
Skei Kommunehuset på Skei Kl. 12.00 – 20.00
Vassenden Vassenden ungdomsskule Kl. 12.00 – 20.00
Naustdal Kyrkjelydshuset Kl. 12.00 – 20.00
Dalen Dalen Næringssenter Kl. 13.00 – 19.00
Vevring Vevring skule Kl. 13.00 – 19.00

Her finn du kartoversikt over vallokala. 

Kven har stemmerett?

Du har røysterett ved kommunestyre- og fylkestingsvalet om du oppfyller eitt av desse krava:

 • Du er norsk statsborgar og har fylt 18 år innan utgangen av 2019 og er, eller har vore, registrert busett i Noreg.
 • Du er statsborgar i andre nordiske land (det vil seie Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innan utgangen av valåret, og som har vore registrert busett i Noreg seinast 30. juni i valåret.
 • Du er annan utanlandsk statsborgar som har fylt 18 år innan utgangen av valåret, og har vore registrert busett i Noreg samanhengande dei tre siste åra før valdagen. I dette tilfellet er det eit krav at butida har vore samanhengande.

På valdagen må du røyste i kommunen du er manntalsført i.

Kunngjering om førehandsrøysting og ambulerande røystemottaking

Kunngjering om førehandsrøysting og ambulerande røystemottaking, i samsvar med valforskrifta § 24 og vallova § 8-3 6.ledd.


Førehandsrøysting

Innanriks veljarar som ønskjer å røyste på førehand, kan gjere det i tidsrommet 12. august til 06.september 2019.

Du kan røyste her, mån-fre, 12. til 30. august:

Førde rådhus                       Hafstadvegen 42               kl. 08.00 – 15.15

Gaular kommunehus         Vadheimsvegen 15            kl. 08.00 – 15.30

Jølster kommunehus         Ospene 1                              kl. 08.00 – 15.30

Naustdal kommunehus     Tunavegen 6                       kl. 08.00 – 15.30

 

Du kan røyste her laurdag 31. august:

Førde AMFI, skywalk        Storehagen 9                      kl. 12.00 – 16.00

Gaular kommunehus         Vadheimsvegen 15           kl. 12.00 – 16.00

Jølster kommunehus         Ospene 1                             kl. 12.00 – 16.00

Naustdal kommunehus     Tunavegen 6                      kl. 12.00 – 16.00

 

Det er utvida opningstid ved kommunehusa, mån. 2. til fre. 6. september:

Mån. 2. til ons. 4. september        kl. 08.00 – 16.00

Tors. 5. september                         kl. 08.00 – 17.00

Fre. 6. september                           kl. 08.00 – 18.00

 

Du kan røyste ved følgande institusjonar:

Helsetunet i Førde                                                oppslag på institusjonen

Helse Førde                                                             oppslag på institusjonen

Gaular bygde- og sjukeheim                                oppslag på institusjonen

Skei omsorgssenter                                               oppslag på institusjonen

Vassenden omsorgssenter                                   oppslag på institusjonen

Naustdal sjukeheim                                               oppslag på institusjonen

Høgskulen på vestlandet, campus Førde          oppslag på institusjonen

 

Dersom førehandsrøysta di skal sendast til ein annan kommune, ver merksam på at du sjølv er ansvarleg for å røyste så tidleg at røystegjevinga når fram til det andre valstyret innan 10. september kl. 17.00, ver difor tidleg ute.

Ta med valkort og gyldig legitimasjon når du skal førehandsrøyste.

Ambulerande røystemottaking

Dersom du på grunn av sjukdom eller uførleik ikkje kan møte opp på valdagen eller røyste på førehand på anna vis, kan du be om å få røyste heime eller der du har tilhald.

Søknad om å få røyste til ambulerande røystemottakar må sendast til Sunnfjord kommune, Postboks 338, 6802 Førde innan 03.09.2019. Eller du kan ringe til Servicetorget i kommunen du bur i for å gjere avtale.

Her finn du meir informasjon om førehandsrøystinga i nye Sunnfjord kommune.

Har du spørsmål om noko, ta kontakt med valstyret på telefon: 57722000

 

For valstyret i Sunnfjord kommune

Leiar i valstyret

Olve Grotle

Kunngjering om utlegging av manntalet

Kunngjering om utlegging av manntalet, etter vallova § 2-6, § 2-7.

Står du i manntalet?

Dersom du ikkje står i manntalet, kan du ikkje røyste ved kommunestyre- og fylkestingvalet 9. september 2019.

Du kan sjå etter om du står i manntalet for nye Sunnfjord kommune når det ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 15. juli 2019 til 06. september 2019, på følgande stader:

 • Servicetorget i Førde rådhus, Hafstadvegen 42
 • Tenestekontoret ved kommunehuset på Sande, Vadheimsvegen 15
 • Spar Sande J.O. Tyssekvam, Vadheimsvegen 1
 • Viksdalen handel AS, 6978 Viksdalen
 • SPAR Bygstad O. A. Lunde AS, 6977 Bygstad
 • Tenestekontoret ved kommunehuset på Skei, Ospene 1
 • Coop Marked Vassenden, Jølstravegen 885
 • Servicetorget i Naustdal kommunehus, Tunavegen 6
 • Fjordbutikken AS, 6817 Naustdal
 • Joker Naustdal, 6817 Naustdal

Har du nyleg flytta til kommunen og folkeregisteret har teke imot flyttemelding frå deg innan 30.06.2019, skal du stå i manntalet i tilflyttingskommunen. Blei flyttemeldinga teke imot etter denne datoen, står du framleis i manntalet i den kommunen du flytta ifrå. Du kan velje om du vil røyste der på valdagen eller røyste på førehand.

Her finn du meir informasjon om røysterett og manntal.

Klage

Dersom du meiner at du sjølv eller nokon annan, med urett er innført eller utelate frå manntalet, kan du krevje at valstyret retter opp feilen. Klagen skal vere skriftleg og grunngjeven.

Klage sendast til:
Valstyret
Sunnfjord kommune
Pb 338
6802 Førde

Godkjende vallister

Valstyret har godkjent listeforslag til kommunestyrevalet 2019 i Sunnfjord kommune.