Nærmiljøråda i Sunnfjord kommune

Utviklinga i samfunnet og ny kommunestruktur medfører at Sunnfjord er i endring og gamle kommunesenter og tettstadar vil få nye roller og funksjonar. I denne prosessen er det viktig at ein klarar å involvere innbyggjarane i tettstadane slik at ein får best mogleg bilete av no situasjonen, trendar og framtidsplanar.

Nærmiljøråda sin funksjon

Ørjan Stubhaug – rådgjevar for prosjektsekretariatet i Sunnfjord kommune
Nærmiljøråda skal være råd for Naustdal, Bygstad, Skei, Vassenden og Sande. Dei jobbar for lokalsamfunnsutvikling i dei tidlegare kommunane. Saker som er viktige for sin tettstad, kan være alt i frå samferdsel til leikeplassar. I Skei og Naustdal er dei til dømes opptatt av å få ned fartgrensene på riksvegen.

Vi har ikkje hatt noko liknande før. Grunnen til at vi ønskjer desse nærmiljøråda er for å sørge for aktivitet og utvikling i dei tidlegare kommunsentera. I tillegg til desse tre som representerar dei tidlegare kommunesentera er det også kome to nye nærmiljøråd.

Dei som er med i nærmiljøråda bestemmer sjølve kor mange medlemmer det skal vere i nærmiljørådet. Det er mellom 5-7 stykker som sit i kvart nærmiljøråd i dag. Det viktigaste medlemmane gjer er å vere ein upolitisk paraplyadministrasjon for tiltak i dei ulike grendene. Dei må jobbe for å få prosjekta sine fram. Det kan vere alt i frå skule, utvikling av strender eller søknad om nærmiljøanlegg. Dei skal ikkje vere politiske, altså det må på ein måte vere eit grasrot råd.

Nærmiljøråda er bestillt av fellesnemnda for Sunnfjord kommune. Det er ei politisk gruppe som ser på dette med nærdemokrati. Det er denne gruppa som har anbefalt at nærmiljøråda skal opprettast og jobbar for at desse skal lykkast.

Dei fem nærmiljøråda er alt oppe og går. Arbeidet begynte i februar, med å bestemme samansetjing av medlemar. Nærmiljøråda har ein leiar, ein kasserar og vedtekter. I vår arbeidde dei i hovudsak med det byråkratiske førearbeidet, og no etter sommaren vil dei vere oppe å gå slik dei skal.

Inervju med leiarar av nærmiljøråda

Nærmiljøråda får 50 000 kroner kvar som dei kan bruke til det dei har lyst til. Tre av råda er intervjua om kva dei tenkjer å bruke pengane til.

Geir Heggheim – leira for nærmiljørådet på Skei
Nærmiljørådet på Skei har tenkt å bruke dei 50 000 kronene til:

  • Betre informasjonen om dei ulike aktivitetane som finst i området,td. turløyper. Dvs skilting og infotavle som viser kvar dei ulike stiane startar.
  • Flytebrygge ved båthamna med diverse fasilitetar for bading.
  • Starte arbeidet med opprustning av gamle leikeplassar som forfell.

Dei har mange prosjekt på blokka, men desse tre vil dei prioritere først.

Anne Kristin Lilleaasen leiar for nærmiljørådet i Bygtstad
Nærmiljlørådet i Bygstad er i planleggingsfasen med kva dei skal bruke desse 50 000 kronen til, og ho legg til at dei har diskutert å bruke pengane på badeplassar/badebrygger i sentrumsområda.

Hanna De Groot, leiar for nærmiljørådet i Naustdal kommune
Nærmiljlørådet i Naustdal vil bruke pengane på å vere eit aktivt fellesskap og talerøyr for utvikling av eit betre lokalmiljø i Naustdal. Føremålet er å fremje aktivitet, betre trivsel og psykososiale tilhøve og ta del i utviklinga av området, slik at det vert meir triveleg, funksjonelt, tiltalande og spanande samstundes som ein tek vare på særpreg, eigenverdi og verneverdige miljø. Vi vil støtte fram lokale dugnadsinitiativ og saman med dei frivillige dugnadskreftene betre livskvaliteten til dei som bur og arbeider her og til dei som besøker Naustdal.

Les meir om den politiske prosjektgruppa for framtidas lokaldemokrati

Les rapportane frå tettstad analysen

Intervjuar: Tobias Dyregrov

 

 

 

 

 

 

 

 

Premiar – Titur Sunnfjord

Saman med Indre Sunnfjord Turlag inviterer vi til Titur i Sunnfjordfjella. Turane går frå fjæresteinane i vest til breen i aust, og har i seg den gode breidda Sunnfjord har å by på. Naturen er ein del av vår felles identitet, og vi håpar du får nye impulsar og flotte naturopplevingar. 

Slik registrerer du turane
Digital registrering i appen SjekkUT – https://www.dnt.no/sjekkut/
Du må også fylle ut turkort, og levere dette på turlagskontoret ved sesongslutt.
Turkortet får du på turlagskontoret eller skriv ut frå sida til turlaget.

Besøk på turmåla registrerer du i perioden 1.mai til 1. oktober.

Premiar
Turopplevinga er den gjevaste premien, men det er rikeleg med høve til å få med seg andre premiar også for dei som deltek.

  • Deltakarpremie til alle som går minst 10 av 15 turmål, born under sju år får premie for fem turar.
  • Fire gåvekort, verdi 1000 kr pr gåvekort – trekt tilfeldig når sesongen er avslutta blant dei som har gått ti eller fleire turar, fem turar for
    born under 7 år.
  • Bonuspremie – Sunnfjord dagstur sekk vert trekt tilfeldig undervegs blant alle som har registrert minst ein tur.

Del gjerne bilete og turrapporter på nett med emneknaggen #istitur19.

Har du spørsmål
Kontakt med Berit Berger-Nilsen på indresunnfjord@dnt.no eller på 405 13 660

 

Eigarskapsmelding Sunnfjord kommune

Dette er den første eigarmeldinga som vert utarbeidd for Sunnfjord kommune.
Meldinga gjeld for åra 2020 – 2021, og eigarmeldinga bør rullerast kvart år. Det er
Kommunedirektøren som har ansvar for rullering av meldinga, etter bl.a rapportering frå
eigarrepresentantane.

Gratis barnehageplass til første fødte i Sunnfjord kommune!

No er tida her for å planlegge første fødte innbyggjar i Sunnfjord kommune!

Sunnfjord kommune gjev vekk 1 år med barnehageplass i Sunnfjord kommune til det første barnet som blir født i den nye kommunen.

Konkurransereglane er greie, men du må starte no!

  1. Du må bu i Sunnfjord kommune i det barnet vert født (så det er enno tid til å flytte)
  2. Den gratis barnehageplassen er i Sunnfjord kommune

Normal varigheit på eit svangerskap er 283 dagar. 23. mars 2019 peikar seg dermed ut som ein dag å merke seg

Gå for termin 01.01.2020 – lukke til!

Intervju med juryen i Ung i Sunnfjord

Det er oppretta ein jury med representantar frå alle fire ungdomsråda i kommunen og ein representant frå fellesnemnda. Dei skal vurdere søknadane som er kome inn til Ung i Sunnfjord. Det vert gjeve bort totalt 100 000 kroner fordelt på fleire prosjekt. Les intervju med juryen.

Marius Hauge – Han er leiar i Naustdal ungdomsråd og er valt ut til å sitte i juryen i ungdomsrådet i den nye storkommunen.

Kvifor er akkurat du valgt ut til å sitte i juryen?
Marius fortel at det er han som er leiaren i Naustdal sitt ungdomsråd og blir difor ofte spørt om å sitte i juryar. Dette seier han som oftast ja. Marius fortel at dei hadde ei samling der alle ungdomsråda i den nye storkommunen møtte opp. Kvart ungdomsråd måtte velje ut ein representant. På bakgrunn av dette blei Marius Hauge valt ut til å vere med i juryen i den nye storkommunen.

Kan du gi nokre eksempel på aktivitetar som du meiner er viktige for å gjere ungdommar meir bevisste på å styrke ein felles identitet i Sunnfjord kommune?
Marius fortel at eksempel på aktiviterar kan vere å arrangere aktivitetsdagar, vollyballturneringar og fotballturneringar. Han fortel at det er viktig å finne aktivitetar som ungdommen har lyst til å delta på. Det kan vere nesten kva som helst, så lenge det er tilgjengeleg og ope for alle seier Marius Hauge. Dei som vil vere med å delta på dette prosjektet bestemmer sjølve om dei ønskjer å vere med på innandørs- eller utandørs aktivitetar. Det som er viktigast når vi skal plukke ut kandidatar er at aktivitetane er kjekke for ungdomar og at dei er lett tilgjengelege og opne for alle, slik at dei som bur langt vekke også kan vere med å delta på aktivitetane.

Har de fått inn mange søknader?
Marius fortel at dei ikkje har fått inn så veldig mange søkarar. Fram til no er det komme inn 5 søkarar, og håpar på fleire.

Embla Erviksæter – Ho er leiar i Førde sitt ungdomsråd og representerar Førde i juryen.

Kvifor er akkurat du valgt ut til å sitte i juryen?
Embla seier at ho meldte seg frivillig til å sitte i juryen. Så ho blei valgt til å representere Førde sitt ungdomsråd. Det ho tenke er viktige kriterier for å kunne sitte i juryen er at ein velger rettferdig.  At ein ikkje berre tenkjer på seg sjølv, ein må også tenkje på andre.

Kan du gi nokre eksempel på aktivitetar som du meiner er viktige for å gjere ungdommar meir bevisste på å styrke ein felles identitet i Sunnfjord kommune?
Ho  seier at det må vere aktivitetar som alle kan delta på. Aktivitetar som ungdommar kan bli kjent med kvarandre på og at aktivitetane er tilrettelagt for alle uansett funksjonsnivå.

Kva meiner du er viktige kriterier når du skal plukke ut kandidatar for bidraga?
Embla seier at folk likar så mange forskjellige aktivitetar, og at det er viktig å nå ut til flest muleg. Det er også viktig at det er på ein plass der det kan vere mange ungdommar i lag .

Anita Eide Kvamme – reprensenterer, og er plukka til å leie eit prosjekt som vert kalla symbol og identitet. Dei skal legge til rette for identitetsskapande aktivitet.

Blir det valgt ny jury kvart år?
Prosjektet ung i Sunnfjord kommune er eit eingangsprosjektet som skal gjennomførast i 2020. Det vil bli gitt støtte til prosjektet i år og det kan ta fleire år å gjennomføre prosjektet.

Kvifor er det lagt opp til 5 på 10000 kr og 2 på 25000?
Forslaga som kjem inn kan vere både små og store prosjekt og derfor ha behov for ulike pengesummar.
Som døme på eit stort prosjekt seier ho kan være å utvikle ein app som favnar aktuelle aktiviteter for ungdom i Sunnfjord kommune.

Kvifor vil de støtte aktivitetar som bidrar til å styrkje ein felles identitet i den nye storkommunen?
– Det er fordi vi har lyst til å bygge noko felles. Det blir ikkje lenger ungdommane i Jølster, Førde, Naustdal lenger. No blir det ungdommane i Sunnfjord Kommune seier Anita. Når vi blir slått saman til Sunnfjord kommune har vi mange aktivitetstilbod. Ønsket med dette prosjektet er alt ungdommane skal bli kjent med kvarandre utanfor dagens kommunegrenser. Det er viktig at ungdommane kjenner til aktivitetane på dei andre stadane slik at dei som har spesielle interesser kan bli med.

Meir informasjon og søknadsskjema

Skrive av Tobias Dyregrov

Sjå resultat lokaldemokrati undersøking

Korleis fungerer lokaldemokratiet vårt? KS, Kommunesektorenes organisasjon, har gjennomføre KS Lokaldemokratiundersøking. Undersøkinga bestod i at innbyggjarane og folkevalde svarte på spørsmål om korleis dei vurderar lokaldemokratiet i eigen kommune.

Ung i Sunnfjord

Har du ein idè om aktivitet for ungdom i Sunnfjord? Ungdomsråda gjev vekk 100 000 kroner til aktivitetar for ungdom i Sunnfjord kommune. Dei ønskjer å støtte aktivitetar som bidreg til å styrkje ein felles identitet i den nye kommunen.

Lokaldemokratiundersøking

Korleis fungerer lokaldemokratiet vårt?  KS, Kommunesektorenes organisasjon, har invitert kommunar til å gjennomføre KS Lokaldemokratiundersøking. Undersøkinga består i at innbyggjarane og folkevalde svarar på spørsmål om korleis dei vurderar lokaldemokratiet i eigen kommune.

Undersøkinga kan seie noko om kvar det kan vere behov for utvikling av demokratiet, og er eit godt utgangspunkt for å sette demokratispørsmål på dagsorden i kommunestyre og lokalpolitikken.

Undersøkinga består av 14  spørsmål, og intervjuet vil skje over telefon. Omlag 1200 innbyggjarar fordelt på dei fire kommunane våre vil bli oppringt. Vi set stor pris på om dei som vert oppringt vel å delta.

Høyring kommunevåpen for Sunnfjord kommune

Rein Design og Haltenbanken er engasjert av det politiske prosjektet for symbol og identitet til å utforme kommunevåpen for Sunnfjord kommune. To retningar har vore på høyring, og arbeidet med å ferdigstille eit kommunevåpen held fram.