Høyring: skuleruta 2019/2020 og skuleveke på 5 dagar for alle

Det er no høyring for skuleruta 2019/2020. Det er også høyring eit framlegg om at alle elevane i dei fire Sunnfjrod kommunane skal ha 5-dagars skuleveke frå 2019/2020.

Kva skjer i arbeidet med Sunnfjord kommune?

Prosessen med tilsetting av nye einingsleiarar i Sunnfjord kommune er no avslutta i første omgang. 66 einingsleiarar er har fått tilbod om stillingar og har takka ja. I 12 stillingar er det ikkje tilsett nokon, og her vil arbeidet med rekruttering fortsette.

Høyring ordensreglement skulane

Styringsgruppa for oppvekst i kommunesamanslåingsprosjektet har oppnemnt ei arbeidsgruppe som har kome med eit framlegg til forskrift for felles ordensreglement for skule i ny kommune. Dette framlegget har vore drøfta administrativt og vert no sendt ut på høyring i tråd med opplæringslova § 9A-10.

Sidan forskrifta skal gjelde frå 1. august, er det skuleeigar, kommunestyra i dei fire kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal som gjer vedtak. Forskrifta vert først handsama i fellesnemnda som vil gje eit råd til kommunestyra. Forskrifta må og vedtakast av kommunestyret i den nye kommunen når dette er konstituert.

Høyringspartar er foreldre, elevar og tilsette gjennom sine organisasjonar.

Rektorane pliktar å syte for at framlegget vert teke opp i skulen sine rådsorgan, FAU, SU/SMU og elevrådet.

Les: Forskrift ordensreglement for skulane 

Høyringsfrist er 26. november.

Høyringsuttale skal sendast Førde kommune
PB 338, Hafstadv. 42
6802 Førde
E-post: postmottak@forde.kommune.no

Årets eldsjel

Vi gratulerer Åsmund Berthelsen med prisen Friluftslivets eldsjel! 

Med innsatsen hans for skileik og orientering skapar han mykje glede. Omlag eit halvt årsverk med frivilligarbeid blir det på den engasjerte naustedølen.

 

Les Firda sin artikkel om Åsmund

 

 

500 dagar att til Sunnfjord kommune

Søndag 19. august var det 500 dagar til vi blir Sunnfjord kommune! Vi er godt i rute for å komme i mål til fristen 31.12.2019.

Eg har no vore prosjektrådmann for Sunnfjord kommune i om lag eit halvt år. Dette har vore kjekke månader der eg eg har fått treffe mange dyktige tilsette og politikarar i våre fire kommunar. Fram til no har eg hatt delt stilling som rådmann i Førde og som prosjektleiar, men frå 1. september skal eg arbeide i full stilling som prosjektleiar.

Administrativ organisering
Etter at fellesnemnda 9. mai 2018 vedtok administrativ organisering byrja arbeidet med å plassere inn tilsette i den nye organisasjonen. Før sommaren gjennomførte eg saman med rekrutteringsfirmaet Skagerak Consulting formelle intervju med dei som hadde signalisert interesse for å bli ein del av mi leiargruppe. Eg valte å tilsette i 10 av 12 leiarstillingar. Stillingane som kommunalsjefar for barnehage og kultur/idrett blir lyst ut eksternt på eit seinare tidspunkt. Sjå organisasjonskart

Leiargruppa vil bestå av tidlegare tilsette frå alle kommunane:
• Assisterande rådmann: Lise Mari Haugen (assisterande rådmann Førde)
• Kommunalsjef skule: Atle Fasteland (rådmann Gaular)
• Kommunalsjef helse og sosial: Kurt Even Andersen (kommunalsjef Førde)
• Kommunalsjef omsorg: Kirstin Bruland (kommunalsjef Jølster)
• Kommunalsjef teknisk og miljø: Øyvind Bang-Olsen (rådmann Naustdal)
• Stabsleiar fagutvikling: Øystein Høyvik (stabsleiar Førde)
• Stabsleiar personal og organisasjon: Jan Birger Moe (personalsjef Førde)
• Stabsleiar service: Ellen Jensen (rådmann Jølster)
• Stabsleiar samfunnsutvikling og næring: Trond Ueland (kommunalsjef Førde)
• Stabsleiar rekneskap og skatt: Terje Guddal (har i dag same rolla i høve alle dei fire kommunane).

Innan 1. november 2018 skal vi ha tilsett leiarar for alle einingane i Sunnfjord kommune. For mange av leiarstillingane vil det ikkje skje endringar – det vil vere same rektor eller styrar som held fram. Men for nokre fagområde vil det skje nytilsettingar. Til desse stillingane er eg trygg på at vi vil finne gode kandidatar blant leiarane i alle våre fire kommunar. Dei nye kommunalsjefane vil vere sentrale i denne prosessen og vil gjennomføre naudsynte avklaringssamtalar/-møte med dei involverte.

I november og desember 2018 vil vi arbeide med bemannings- og kompetanseplan for heile organisasjonen – og kor målet er at tilsette tidleg i 2019 veit kva som blir sin arbeidsplass frå 01.01.2020. Men igjen; for dei fleste  vil det vere same arbeidsplass og –oppgåver som gjeld.

Politisk organisering
Fellesnemnda har også vedtatt ny politisk organisering.

Utvikling
Vi er allereie byrja å sjå resultat av Sunnfjord kommune. Måndag 13.08.18 vart det gjennomført felles utviklingsdag for om lag 1 000 tilsette i skulane og barnehagane. Temaet var «inkluderande barnehage og skulemiljø», og med fokus på førebygging av mobbing. Vi har i etterkant fått mange positive tilbakemeldingar på samlinga. Les om inkluderande barnehage og skulemiljø.

Framover vil vi også ha stor merksemd på utvikling av gode tenester med fokus på digitalisering, desentralisering og nærleik. For å hjelpe oss i dette arbeidet har vi tilsett Jakob Andre Sandal. Jakob Andre er i dag tilsett i Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), er busett på Jølster, og han er varaordførar i kommunen.

Informasjon
11. og 12. september 2018 kl 18.00 – 20.00 blir det gjennomført felles informasjonsmøte for alle tilsette. Samlingane vil vere i Festsalen i Førdehuset. Meir informasjon

 

Eg gler meg til det vidare arbeidet – lykke til!

Ole John Østenstad
Rådmann Sunnfjord kommune

Reiseguide Sunnfjord

Topptur er ikkje einstydig med vinter. Toppane er der om sommaren og. Heldige er vi i Sunnfjord som har nokre av dei beste!

Heilskapleg adressering Sunnfjord kommune

Det er ei nasjonal målsetting at alle adresseverdige bygningar skal ha ei offisiell adresse i form av vegadresse, med adressenummer og eventuell tilleggsbokstav. Det er no viktig at det vert ein einsarta og lett forståeleg adressesystem i dei fire kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal. Det er i denne samanheng oppretta eit felles adresseprosjekt skal sikre ein heilskapleg politikk for adressering i den nye kommunen.

For å sikre ei slik adressering er det no utarbeidd ei felles lokal adresseforskrift for desse kommunane. Forslaget er utarbeid av ei prosjektgruppe samansett av ein person frå kvar kommune. Ny adresseforskrift er no vedteken for nesten alle kommune, Naustdal kommune vil fremje vedtak i neste kommunestyre.

Ny adresse forskrift kan de finne her; Forskrift om felles adressesystem for kommunane Førde Gaular Jølster og Naustdal Sogn og Fjordane

Desse skal leie Sunnfjord kommune

Leiarar i Sunnfjord kommune:
• Assisterande rådmann: Lise Mari Haugen
• Kommunalsjef skule: Atle Fasteland
• Kommunalsjef helse- og sosial: Kurt Even Andersen
• Kommunalsjef omsorg: Kirstin Bruland
• Kommunalsjef teknisk og miljø: Øyvind Bang-Olsen
• Stabsleiar fagutvikling: Øystein Høyvik
• Stabsleiar personal- og organisasjon: Jan Birger Moe
• Stabsleiar service: Ellen Jensen
• Stabsleiar samfunnsutvikling og næring: Trond Ueland
• Stabsleiar rekneskap og skatt: Terje Guddal

Følgjande to stillingar vert lyst ut eksternt:
– Kommunalsjef barnehage
– Kommunalsjef kultur og idrett

Oversikt over prosjekt i skule og barnehage

Arbeidet med  tilbodet til oppvekst er godt i gong. Vi vil i tida fram til 2020 bygge ein organisasjon på skule og barnehage som sikrar gode tenester med høg fagleg kvalitet til innbyggjarane.

Det er oppretta ei styringsgruppe med følgjande medlemmar:

  • Helge Sæterdal, kommunalsjef Førde, leiar.
  • Merete Grimestad Birkeland, skule- og kultursjef, Gaular.
  • Turi Bruland, oppvekstutviklar, Naustdal.
  • Lise Fitje Toverud, kommunalsjef oppvekst, Jølster.
  • Stian Jakobsen, Hovudtillitsvald Unio.
  • Jetvard Kalland, prosjektsekrtariat for Sunnfjord kommune

Det er planlagt 13 ulike arbeidsgrupper med tilsette frå dei fire kommunane som er i gong med kartlegging og planlegging.

Sjå oversikt over prosjekt og plan for framdrift:  Prosjektoversikt oppvekst

Vinnar av teiknekonkurranse

Det kom i alt inn 828 forslag til nytt kommunevåpen gjennom teiknekonkurransen. Ideane var mange. Rein Design og Haltenbanken vil no arbeide vidare med desse ideane fram mot nytt kommunevåpen i oktober.

Det vart trekt ein tilfeldig vinnar blant dei innsendte forslaga. Mats Kalstad Dvergsdal vann 10 000 kroner til klassen sin, 7A Halbrend skule.

 

Sjå nokre av forslaga