Den gylne pennen

Sunnfjord kommune har utvikla ein språkprofil som skal hjelpe oss til å skrive slik at det er lett å forstå kva vi meinar. Mange tilsette har gjennomført kurset «Den gylne pennen». Kurset gjer oss bevisste på korleis det er lurt å formulere seg. 

Gratis barnehageplass til første fødte i Sunnfjord kommune!

No er tida her for å planlegge første fødte innbyggjar i Sunnfjord kommune!

Sunnfjord kommune gjev vekk 1 år med barnehageplass i Sunnfjord kommune til det første barnet som blir født i den nye kommunen.

Konkurransereglane er greie, men du må starte no!

 1. Du må bu i Sunnfjord kommune i det barnet vert født (så det er enno tid til å flytte)
 2. Den gratis barnehageplassen er i Sunnfjord kommune

Normal varigheit på eit svangerskap er 283 dagar. 23. mars 2019 peikar seg dermed ut som ein dag å merke seg

Gå for termin 01.01.2020 – lukke til!

Nærmiljøråd i tettstadane i Sunnfjord kommune

Fellesnemnda for Sunnfjord kommune har vedteke at det skal opprettast nærmiljøråd for kvar enkelt tettstad i den nye kommunen. Oppretting av nærmiljøråda er i samsvar med tilrådingane i frå tettstadsutviklingsprosjektet til Sunnfjord utvikling. 

Ope møte om klimaplanen 24. januar 2019

VI inviterer til folkemøte om forslaget til klimaomstillingsplan torsdag 24. januar i utstillingssalen i Førdehuset, klokka 18.00 til 21.00

Sunnfjord kommune – eitt år igjen!

Arbeidet med å etablere Sunnfjord kommune går bra, og vi er godt i rute til å vere operative 1.1.2020. Vi har bak oss eit hektisk år der vi har fått på plass mykje av det som skal vere «grunnmuren» for den nye kommunen:

 • Politisk organisasjonsstruktur
 • Administrativ struktur
 • Leiargruppa er tilsett
 • Einingsleiarane er tilsett
 • Tilsette i stabane er innplassert i nye stillingar
 • Politiske reglement er utarbeidd
 • Nytt kommunevåpen er vedteke

Det er mange som arbeider med å organisere den nye kommunen. Ca 85 arbeidsgrupper arbeider no med ulike tema som må vere på plass om eitt år. Men hovudinntrykket mitt er at arbeidet går svært bra og at vi er godt førebudde. Eg vil gje ros til alle dei som er med i arbeidet og som nok har fått ei ekstra arbeidsbør som følgje av kommunesamanslåinga. Prosessen er prega av flinke, ivrige og spente tilsette, og eit svært godt og konstruktivt samarbeid med tillitsvalde, verneapparat og politisk leiing.

Innplassering av tilsette
Sunnfjord kommune vil bestå av 79 einingar (skular, barnehagar, omsorgseiningar ol. ) som blir leia av kvar sin einingsleiar. Innan 1.mai 2019 skal alle (ca 2300 personar) vite kvar dei skal arbeide i framtida og kva ev. funksjon dei skal ha i den nye organisasjonen. Det skal utarbeidast nye arbeidskontraktar til alle der dette vil gå fram. For mange vil det bli små endringar og dei vil ha same arbeidsstad og arbeidsoppgåver som tidlegare, men for andre kan det bli større endringar.

Å få innplassert alle tilsette i den nye organisasjonen er eit omfattande arbeid med ein stram tidsplan, og som først og fremst omfattar tilsette i sektorane teknisk og miljø, helse og sosial, omsorg og kultur og idrett. Dei nye kommunalsjefane og einingsleiarane leverte den 1. desember første utkast til organisasjonskart, funksjonskart og bemanningsplan. Desse skal det no arbeidast vidare med ut frå følgjande tidsplan:

 •  Veke 4: Eiga arbeidsgruppe skal utarbeide framlegg til organisering av leiarnivået under einingsleiarane. Skal vere ferdig vedtatt i veke 4.
 • Fram til veke 5 vil ein arbeide med oversikter over tilsette som arbeider i berørte einingar. Det vil seie status i dag, stillingsprosent, gjennomgang av aktuell/relevant plassering i ny eining.
 • I veke 5 vil arbeidet med den interne organiseringa i einingane starte opp att. Arbeidet vil ta utgangspunkt i arbeidet som vart levert 1.desember og arbeidet til arbeidsgruppa som har sett på leiarnivået under einingsleiarane.
 • I veke 6 vil vi vedta utvalsområde og utvalskriterie slik at det blir tydeleg korleis innplasseringa i einingane skal skje.
 • I veke 7 -8 vil vi sende ut elektronisk kartleggingsskjema til tilsette som vert omfatta av endringane for at vi skal få meir informasjon om kor desse ev. skal innplasserast i ny organisasjon. Dette kan vere tilsette med stillingar i fleire einingar, eller i einingar som har blitt delt, ev. andre som vi har behov for å kartlegge.
 • I veke 9-11 vil Omstillingsutvalet arbeide med framlegg til innfasing av tilsette i stillingar med bakgrunn i tidlegare kartleggingar, bemanningsplan og kartleggingsskjema frå tilsette.
 • I veke 10 drøfter og vedtar vi organisering av einingane
 • I veke 12 drøfter og vedtar vi innplassering av tilsette i stillingar
  Planen er at vi startar utsending av arbeidsavtaler f.o.m. 1. mars, og at dette skjer etappevis framover etterkvart som det er klart kor den einskilde skal arbeide. Målet her er som tidlegare skissert; alle skal ha signert arbeidsavtale innan 1. juni 2019.

Ledige leiarstillingar
I dag er det to kommunalsjefstillingar og 13 einingsleiarstillingar det ikkje er tilsett personar i.

Kommunasjefar for barnehage og kultur/idrett. Utlysing vert på nyåret med oppstart sommaren 2019.
Oversikt over ledige stillingar som einingsleiar:

 • Førde bu- og miljøteneste, sone 2. Utlysing på nyåret/våren – oppstart 15.08.19
 • Skei bu- og miljøteneste. Utlysing på våren – oppstart 01.09.19
 • Sande bu- og miljøteneste. Utlysing på våren – oppstart 01.09.19
 • Førde heimeteneste, sone 1. Utlysing på nyåret/våren – oppstart 15.08.19
 • Naustdal omsorgssenter. Utlysing rett over nyttår – oppstart 01.05.19
 • Kjøkkentenesta. Utlysing rett over nyttår – oppstart snarast
 • Førde omsorgssenter, skjerma. Utlysing rett over nyttår – oppstart 15.06.19
 • Sunde barnehage. Konstituert leiar til 01.08.19 – ny utlysing våren
 • Psykiatri og rus. Utlysing på våren – oppstart 01.09.19. Tore Eide leiar arbeidsgruppe fram til einingsleiar er på plass.
 • Fysio- og ergoterapitenesta. Utlysing på våren – oppstart 01.09.19. Knut Erik Folland leiar arbeidsgruppe fram til einingsleiar er på plass
 • Aktivitetseininga. Utlysing rett over nyttår – oppstart snarast
 • Bibliotek. Utlysing rett over nyttår – oppstart 01.06.19. Det er oppretta arbeidsgruppe leia bibliteksjefane som leiar arbeidet fram til ny leiar er på plass
 • Reinhald. Utlysing rett over nyttår – oppstart 01.06.19. Anne Lise Årdal leiar arbeidsgruppe fram til einingsleiar er på plass

Bruk av dei fire kommunehusa
I intensjonsavtalen som ligg til grunn for samanslåinga av dei fire kommunane er det sagt at kommunesenteret skal vere Førde, og bør innehalde alle fellestenester som normalt ligg til ein kommuneadministrasjon. Men dei tidlegare kommunehusa kan nyttast til lokale knutepunkt gjennom bruk av servicetorg, f eks desentraliserte rådhusfunksjonar og plassering av publikumsretta tenester som det er naturleg ligg desentralt.

Det er sett ned ei arbeidsgruppe leia av rådmannen på Jølster – Ellen Jensen- som skal følgje opp ordlyden i intensjonsavtalen. Dei har vore på synfaringar i dei fire kommunehusa og det er gjennomført husmøte på rådhuset i Førde. Førebelse vurderingar frå gruppa er:

 • Må stå fram som ein samla administrasjon der vi må ta omsyn til både innbyggarane, organisasjonen og tilsette sine behov
 • Det skal vere servicetorg i alle kommunehusa (og kor mest mogleg av publikumsmottak blir «slusa» gjennom)
 • Blir prøvd ut video- og møteromsfunksjonar
 • I utgangspunktet blir ikkje einingar/funksjonar lagt desentralisert
 • Skal etablerast ordning med desentraliserte arbeidsplassar – fortrinnsvis i teamkontor med mål om å skape arbeidsfellesskap på alle kommunehus
 • Den største utfordringa blir truleg å få tilstrekkeleg kontorplassar på rådhuset i Førde.

Kommunevåpen og grafisk profil
Fellesnemnda vedtok i oktober nytt og flott kommunevåpen for Sunnfjord kommune – «4 elvar.

Seinare er det også utarbeidd ein grafisk profil som skal vere utgangspunkt for m.a. heimesider, stillingsannonsar, rapportar, presentasjonar og anna profilering på nettet og i trykksaker. Illustratør er Gregory Kelubia Idehen.

Sjå profil manual: Profilmanual_Sunnfjord Kommune

Politiske prosjekt
Det blir også arbeidd med reglement for dei politiske utvala, delegeringsreglement og eigarstrategi for Sunnfjord kommune. Vi håpar å få handsama desse tre sakene i fellesnemnda tidleg på året i 2019.

Samtidig er arbeidet med å førebu kommune- og fylkestingsvalet 9. september starta opp.

Økonomi
Den største bekymringa eg har, er økonomien i den nye kommunen. Det er fleire grunnar til dette:

 • Utrekningar viser at den nye kommunen vil tape ca 10 mill kr i rammetilskot i året i forhold til kva kommunane får i dag.
 • Stortinget har i haust vedteke nye reglar for eigedomsskatt som kan gje den nye kommunane ytterlegare forverra rammevilkår. Vi veit ikkje førebels kor mykje dette utgjer, men det kan bli betydelege summar.
 • Økonomiplanane og årsbudsjetta i dei fire kommunane er svært ekspansive og vil påføre den nye kommunen eit høgt driftsnivå som det kan bli vanskeleg å handtere.

På første møtet i fellesnemnda 6. februar skal nemnda gje uttale til fylkesmannen om budsjetta og økonomiplanane til dei fire kommunane. Samtidig vil vi prøve å legge fram det første utkastet til skyggebudsjett for den nye kommunen. Vi vil då få ein peikepinn på kva utfordringar vi står framfor når kommunestyret i Sunnfjord kommune skal vedta budsjett for 2020 og økonomiplan for 2021 – 2024. Det som ingen må gløyme, er at den nye kommunen ikkje vil ha meir pengar å rutte med enn kva dei fire kommunane til saman har i dag.

2019
2019 blir eit svært spennande år. Ei av utfordringane blir å få til ein god og smidig overgang frå fire kommunar til ein. Vi vil det nærmaste året ha doble funksjonar ved at vi skal drifte dei fire eksisterande kommunane samtidig som vi skal gjere den nye kommunen operativ. Mykje av arbeidet i året som kjem vil handle om å arbeide fram felles rutinar og arbeidsmåtar slik at tenestene til innbyggarane i Sunnfjord kommune skal bli mest mogeleg like.
I løpet av 2019 skal også alle IT-systema leggast om og byggast opp på nytt.

Sjølv om vi står framfor mange oppgåver som skal løysast dette året, er eg framleis optimist. Eg er trygg på at vi skal vere godt førebudd når vi nærmar oss neste nyttår. Mange vil oppleve den fasen vi går inn i som utrygg og kanskje skremmande, men eg håpar at vi klarar å trygge dei tilsette, politikarane og innbyggarane på ein god måte ved å ha trygge og føreseielege prosessar. Er det noko du er usikker på, ber eg deg ta kontakt med eigen leiar, tillitsvalde, verneapparatet eller nokon av oss som arbeider med å koordinere samanslåinga.

Eg vil til slutt takke alle for godt utført arbeid i 2018, og ønskje alle eit godt nytt år!

Ole John Østenstad
Kommunedirektør
Sunnfjord kommune

 

Illustrasjon: Gregory Idehen

Økonomiplanar 2019-2022

Økonomiplanar for 2019-2022 er utarbeidd for kvar av dei fire kommunane som blir Sunnfjord kommune. Fram til 2020 skal kommunane etter lova kvar for seg utarbeide og vedta økonomiplanar.  Fellesnemnda for Sunnfjord kommune vil handsame planane i etterkant. Det vil også bli utarbeidd eit skuggebudsjett med grunnlag i kommunane sine økonomiplanar. Dette vil ta hensyn til organisering av Sunnfjord kommune og prognosar for økonomiske rammer for den nye kommunen.

Dei fire kommunane har litt ulike prosessar i dag knytt til økonomiplanarbeidet. Gaular og Naustdal handsamar økonomiplan i kommunestyret i desember. Førde og Jølster handsamar  økonomiplan i juni. Førde og Jølster konsekvensjusterer økonomiplan for endringar gjennom hausten.

Sjå økonomiplanane for dei fire kommunane:

 

Fellesnemnda har i vår  handsama  ein budsjettguide for 2019. Denne skildrar den økonomiske situasjonen til Sunnfjord kommunane og inneheld nokre felles føresetnadar for budsjettarbeidet.

LESBudsjettguide 2019

Første leiarsamlinga i Sunnfjord kommune

6. og 7. november 2018 vart den første leiarsamlinga i Sunnfjord kommune gjennomført. Til stades var om lag 80 spente og engasjerte leiarar, hovudtillitsvalte og verneombod.

Samlinga starta med innslag frå kulturskulane våre – song, tekst, bilde og video.

Etter innleiing av prosjektleiar Ole John Østenstad om forventningar som ligg til den nye kommunen, vart dagane nytta til å arbeide med spørsmål knytt til visjon, verdiar og leiingsprinsipp.

Kvifor er det viktig for Sunnfjord kommune å ha ein visjon?
Målet med ein visjon er at den skal gi oss noko å strekke oss etter – eit framtidsbilde – og som mobiliserer det beste i kvar av oss. I intensjonsavtalen for Sunnfjord kommune står det at hovudmålet med samanslåing er å «sikre gode tenester med høg kvalitet for innbyggjarane» og «vere drivkraft og fylkessenter for Sogn og Fjordane». Spørsmålet blir kva visjon treng vi som framtidsbilde for å nå målsettingane som politikarane våre har vedteke?

Kva er verdiar?
Verdiar er å sjå på som grunnleggande prinsipp som vi opplever det er viktig at Sunnfjord kommune arbeider etter. Døme på verdi er respekt, open, tydeleg og kompetent.

Kvifor treng Sunnfjord kommune leiingsprinsipp?
Formålet med å utarbeide prinsipp for leiing er at dei skal hjelpe leiarane til å styre etter valte verdiar og visjon.

Har du spørsmål – eller gode innspel – ta kontakt med din næraste leiar.

Kva skjer i arbeidet med Sunnfjord kommune?

Prosessen med tilsetting av nye einingsleiarar i Sunnfjord kommune er no avslutta i første omgang. 66 einingsleiarar er har fått tilbod om stillingar og har takka ja. I 12 stillingar er det ikkje tilsett nokon, og her vil arbeidet med rekruttering fortsette.

Lokaldemokratiundersøking

Korleis fungerer lokaldemokratiet vårt?  KS, Kommunesektorenes organisasjon, har invitert kommunar til å gjennomføre KS Lokaldemokratiundersøking. Undersøkinga består i at innbyggjarane og folkevalde svarar på spørsmål om korleis dei vurderar lokaldemokratiet i eigen kommune.

Undersøkinga kan seie noko om kvar det kan vere behov for utvikling av demokratiet, og er eit godt utgangspunkt for å sette demokratispørsmål på dagsorden i kommunestyre og lokalpolitikken.

Undersøkinga består av 14  spørsmål, og intervjuet vil skje over telefon. Omlag 1200 innbyggjarar fordelt på dei fire kommunane våre vil bli oppringt. Vi set stor pris på om dei som vert oppringt vel å delta.