Aktuelt

Møte i Sunnfjord kommunestyre 12. november

Tysdag 12. november er det kveldsmøte i Sunnfjord kommunestyre: Møtestad: Møterom Sunnfjord – Førde rådhus Møtetid: kl. 19.00 Her finn du innkalling og  saksdokument Her kan følge møtet direkte via. NettTV

Hurra for Singles Day og kjærleikslua!

I dag, 11.november, er det Singles Day. Dette er ein nyare skikk frå Kina. Får før har vi morsdag, farsdag, Valentinsdag og så vidare. Klart dei single skal få sin eigen dag også! Vi i Sunnfjord kommune deler ut kjærleikslue i dag.

Er du heilt grøn på fest?

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er på høyring.  Anne- Grete Nøttingnes Rognsøy er einingsleiar for idrett og friluftsliv i Sunnfjord kommune, og fortel her litt om planen. 

Konstituerande møte i Sunnfjord kommunestyre

Fredag 18. oktober er det konstituerande møte i Sunnfjord kommune. Kommunestyret skal mellom anna velje formannskap, ordførar, varaordførar, kontrollutval og andre styre, råd og utval.   Møtestad: Møterom Sunnfjord – Førde rådhus Møtetid: kl. 12.30 Møteinnkalling med saksdokument: Innkalling – Sunnfjord kommunestyre Direktesending: Her kan følge møtet direkte via. NettTV   Her finn du oversikt over […]

Offentleg ettersyn av Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og invitasjon til dialogmøte

I samband med ettersynsrunden inviterer vi, i samarbeide med fylkeskommunenen, Forum for natur og friluftsliv i Sogn og Fjordane og Idrettskrinsen Sogn og Fjordane til eit ope dialogmøte. Stad: Førdehuset, Utsillingssalen Dato: tysdag 22. oktober Klokka 18:00 – 21:00 Involvering står sentralt i møtet, med gruppearbeid og plenumsdiskjonar der både politikarar,  idrettsorganisasjonar og andre som […]

Val av medlemmer til råd for eldre, ungdom og menneske med nedsett funksjonsevne

Etter ny forskrift om medverknadsordningar § 3 har organisasjonar som representerer eldre, personer med nedsett funksjonsevne eller ungdom rett til å kome med forslag til medlemmer til det rådet som representerer deira interesser. Sunnfjord kommune vil difor oppmode organisasjonar som representerer eldre, menneske med nedsett funksjonsevne eller ungdom å kome med forslag til medlemmer til: […]

Valresultat – Sunnfjord kommune

Valdeltaking I sunnfjord kommune stemte 11 198 av dei 16 712 røysteføre ved valet. Dette utgjer ei valdeltaking på 67,3 % s0m er ei auke samanlikna med valet i 2015, der det samla oppmøtet i dei fire kommunane var 64,2 %. Førehandsrøysting Det var 3 557 som førehandsrøysta. Dette er ei auke samanlikna med det samla […]

Nærmiljøråda i Sunnfjord kommune

Utviklinga i samfunnet og ny kommunestruktur medfører at Sunnfjord er i endring og gamle kommunesenter og tettstadar vil få nye roller og funksjonar. I denne prosessen er det viktig at ein klarar å involvere innbyggjarane i tettstadane slik at ein får best mogleg bilete av no situasjonen, trendar og framtidsplanar.

Tid og stad for røystinga på valdagen

Kunngjering om tid og stad for stemmegjeving på valdagen i nye Sunnfjord kommune. Vallova § 9-3, tredje leddet, jf. § 2-1 Det skal veljast representantar til kommunestyre- og fylkestingvalet måndag 9. september 2019. Hugs legitimasjon.  Her kan du stemme i Sunnfjord kommune: Stemmekrins Vallokale Opningstid Haukedalen Frøysland skule Kl. 13.00 – 19.00 Holsen Holsen skule […]