Dagsorden møte i prosjektgruppa 10.03.17

Tidspunkt: Fredag 10.03.17 kl 11.00 – 14.30 (lunsj i kantina kl 12.00)
Stad: Førde rådhus, møterom Haukedalen.

Dagsorden

 • Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 15.03.17
 • Intranett/prosjektplass v/ Solveig Masdal Haugsvær
 • Facebook v/ Marit Kleiven
 • Kort gjennomgang av prosjektforventningane som er omtalt i felles kommunestyresak frå september 2016 v/ Øystein
 • Høyvik
 • Saksutgreiing knytt til namn på ny kommune v/ Øystein Høyvik
 • Saksutgreiing knytt til oppretting av fellesnemnd v/ Øystein Høyvik
 • Kartlegging i høve sektor- og fagområde
 • Gjennomgang av oppgåve gitt av prosjektgruppa
 • Gjennomgang av tilbakemeldingar
 • Avklare innhald/dagsorden møte 17.03.17
 • Avklare behov for tilleggsutgreiingar i forkant av møte 17.03.17
 • Prosjektorganisering knytt til fellesnemnda – vidare arbeid med notat. Innleiing v/ Øystein Høyvik
 • Vurdere to tiltak som ikkje er omtalt i kommunestyresakene frå september 2016
 • Omdømmeprosjekt
 • Språkprosjekt
 • Drøfte behovet for spelereglar/praksis knytt til ledige stillingar, vakansar, rekruttering mv i perioden dd – 01.01.2020
 • Seminar 3 i regi av KMD, KS og hovud samanslutningane
 • Samling 2 i administrativt nettverk – kven deltek på samlinga 30. mars 2017
 • Møteplan
 • Felles formannskapsmøte 04.04.16
 • Eventuelt

Dagsorden møte 13.02.17 i namnekomiteen

Tidspunkt: Måndag 13.02.17 kl 09.00 – 11.00
Stad: Førde rådhus, møterom Sunde 2. etg.

1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 03.02.17

2. Gjennomgang av tilbakemelding frå dei andre Sunnfjord- kommunane

3. Gjennomgang av tilbakemelding frå Språkrådet

4. Avklare vidare prosess

a. Er det behov for å rådføre seg ytterlegare med Språkrådet eller andre kompetansemiljø?

b. Er det aktuelt med innbyggjarundersøking?

c. Er det aktuelt å rådføre seg med felles formannskapsmøte 14. og 15.02.17?

5. Møteplan

6. Eventuelt

Felles formannskapsmøte 14.-15.februar 2017

Stad: Kviknes Hotel, Balestrand
Tidsråme: Startar med lunsj 14.02.17, og blir avslutta med lunsj 15.02.17.

Kven deltek:
– Formannskapa supplert med gruppeleiarar
– Fylkesmannen i Sogn og Fjordane v/ Anne Karin Hamre (15.02.17) og Kåre Træen (14.02.17)
– Prosjektgruppa

Les meir:

Ny kommune i indre Sunnfjord – felles formannskapsmøte 14. og 15. februar 2017 (356890) (PDF)