Dagsorden møte i prosjektgruppa 16.06.17

Tidspunkt: Fredag 16.06.17 kl 11.00 -13.00
Stad: Førde rådhus, møterom Haukedalen 4. etasje

1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte i styringsgruppa 05.05.17
2. Ev. spørsmål knytt til referat frå møte i prosjektgruppa 19.05.17, 02.06.17 og 09.06.17
3. Kort om status i arbeidet til prosjektgruppa v/ Øystein Høyvik
4. Etablering av prosjektsekretariat v/ Øystein Høyvik
5. Ev. avklaringar knytt til møte 21.06.17
6. Orientering frå konferansen «Fremtidens lokaldemokrati – tillit og samspill i levende lokaldemokrati» v/ Trond Ueland
7. Møte i Fellesnemnda 28.06.17 – avklare innhald
8. Møte i styringsgruppa 23.06.17 – avklare innhald
9. Prosjektavslutning v/ Øystein Høyvik
10. Eventuelt

Dagsorden møte i prosjektgruppa 09.06.17

Tidspunkt: Fredag 09.06.17 kl. 12.00 – 15.00
Stad: Førde rådhus, møterom Haukedalen 4. etasje

Dagsorden:
12.00 – 12.05: Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 02.06.17

12.05 – 13.30: Møte helse- og omsorgsnettverket
• Informasjon frå prosjektgruppa om status i arbeidet
• Informasjon frå nettverket om kva arbeid som skjer?
• Kort gjennomgang av oversikt utarbeidd av nettverket
• Nærare gjennomgang av to utkast til prosjektplanar
o Fagprogram (sendt ut tidlegare)
o Tenestestandar (sendt ut tidlegare)
• Helse-/legeteneste
• Eventuelt

13.30 – 13.45: Avklare innhald møte i styringsgruppa 16.06.17, fellesmøte 21.06.17 og Fellesnemnda 28.06.17

13.45 – 14.45 Avklaringar knytt til styringsdokumentet
• Hovudløp og fasar
• Sekretariat
• Involvering/drøfting med tillitsvalte og verneapparat

14.45 – 15.00 Eventuelt

Dagsorden møte i prosjektgruppa 02.06.17

Tidspunkt: Fredag 02.06.17 kl 08.30 – 11.30

Stad: Førde rådhus, møterom Haukedalen

Dagsorden
08.30 – 09.00

  • Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 19.05.17
  • Møte 21.06.17 – evt avklaringar v/ Øystein Høyvik
  • Namn på ny kommune i indre Sunnfjord – status v/ Øystein Høyvik
  • Styringsgruppemøte 16. og 23. juni – innhald v/ Øystein Høyvik
  • Møte med HTV, HVO mv 07.06.17 – avklare innhald v/ Øystein Høyvik

09.00 – 09.30

  • Prosjektplan omstillingsdokument v/ Øystein Høyvik
  • Plan for avklaringssamtalar – ny gjennomgang v/ Øystein Høyvik
  • Prosjektsekretariat / utlysing mv v/ Øystein Høyvik

09.30 – 09.45
Gjennomgang av kartlegging i høve skule og barnehage v/ Atle Fasteland (oppvekstnettverket har frist til 31.05.17 med å ferdigstille kartlegging)

09.45 – 10.00  Styringsdokument v/ Øystein Høyvik

10.00 -10.15 Orienteringssaker

  • Tilbakemelding frå administrativt prosessnettverk v/ Atle Fasteland
  • Tilbakemelding frå møte med BDO/Nordic Change v/ Ole John Østenstad

Status i nettverka v/ rådmennene

10.15 – 11.15

Møte med IKT-koordinatorane og einingsleiar for SYS-IKT – stikkord for drøfting er :
• Er all naudsynt kartlegging innanfor IKT-området er gjennomført?
• Er det behov for felles IKT-koordinator i prosjektperioden?
• Kva ambisjonsnivå bør ha når det gjeld digitalisering?
• Kva gevinstar bør ta mål av oss å hente ut i høve IKT og digitalisering?

11.15 – 11.30

• Oppsummering av møtet med IKT-koordinatorane og einingsleiar for SYS-IKT
• Møteplan – behov for endringar
• Eventuelt