Fellesnemnd

Fellesnemnda vert det mellombelse kommunestyret fram til nytt kommunestyre på 45 er på plass 1. januar 2020. Den politiske nemnda skal organisere og samordne samanslåingsprosessen. Fellesnemnda har 19 medlemmar – 7 frå Førde, 4 frå kvar av dei andre kommunane. Dei fire kommunane hadde sitt første felles kommunestyremøte 21. juni 2017 der fellesnemnda vart vedteken. Etter det konstituerande møte 28. juni 2017 har nemnda starta sitt arbeid og har fullmakt til å ta stilling til alle spørsmål som gjeld organisering av den nye kommunen. Fellesnemnda skal møtast ein gong i månaden.

Referat frå møte i Fellesnemnda

Postliste