Dagsorden møte i Fellesnemnda 19. – 20. september 2017

Tidspunkt: 19.09.17 kl. 10.00 – 20.09.17 kl. 13.30

Stad: Gloppen Hotel

Dagsorden 19. og 20. september 2017, møte i Fellesnemnda (PDF)

Innkalling og sakliste, Fellesnemnda 19. og 20. september 2017  (PDF)

Nyhendebrev juni 2017

Her finn du nyhendebrev frå prosjektleiar Øystein Høyvik:

Dagsorden møte i fellesnemnda 28.06.17

Tidspunkt: Onsdag 28. juni 2017, kl. 09.30 – 11.30

Stad: Scandic Sunnfjord Hotel & Spa

Dagsorden:

 • Roller, kulturbygging med meir v/Tina Skarheim, KS
 • Konstituering
 • Orientering om innhald i styringsdokument – vedtak om oversending til drøfting med HTV mv
 • Prosjektleiing kyrkja
 • Fastsette kven som skal vere prosjektleiar fram til ny rådmann er tilsett
 • Oppretting av sekretariat

2017.06.28 innkalling fellesnemnd (PDF)

Dagsorden møte i prosjektgruppa 23.06.17

Tidspunkt: Fredag 23.06.17 kl 08.30 -13.30 (truleg ferdig før)

Stad: Førde rådhus, møterom Haukedalen

Dagsorden:
1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 09.06.17
2. Oppfølging felles kommunestyremøte 21.06.17 – oversending til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
3. Oppsummering møte med kommunalsjefar mv 22.06.17
4. Møte med personalnettverket
a. Kort gjennomgang av utarbeidd oversikt
b. Gjennomgang og drøfting knytt til prosjektplan i høve utarbeiding av omstillingsdokument
c. Gjennomgang og drøfting knytt til plan for avklaringssamtalar
5. Møte med nettverk for tekniske tenester
a. Gjennomgang av utarbeidd oversikt
6. Førebu møte 28.06.17
a. Opplæringsdel med Tina Skarheim
b. Gjennomgang av saker som skal handsamast
7. Møteplan for
a. Administrativ styringsgruppe hausten 2017
b. Møte med kommunalsjefar mv
c. Møte med HTV og HVO
8. Nyhendebrev
9. Eventuelt

Dagsorden møte i styringsgruppa 21.06.17

Tidspunkt: Onsdag 21.06.17, etter ev. kommunevise kommunestyremøte
Stad: Thon Hotel Jølster

1. Ang. godkjenning av referat frå møte i styringsgruppa 16.06.17
2. Oppsummering og ev. oppfølging av møte 21.06.17
3. Prosjektrapport og –rekneskap
4. Eventuelt

Dagsorden møte i prosjektgruppa 16.06.17

Tidspunkt: Fredag 16.06.17 kl 11.00 -13.00
Stad: Førde rådhus, møterom Haukedalen 4. etasje

1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte i styringsgruppa 05.05.17
2. Ev. spørsmål knytt til referat frå møte i prosjektgruppa 19.05.17, 02.06.17 og 09.06.17
3. Kort om status i arbeidet til prosjektgruppa v/ Øystein Høyvik
4. Etablering av prosjektsekretariat v/ Øystein Høyvik
5. Ev. avklaringar knytt til møte 21.06.17
6. Orientering frå konferansen «Fremtidens lokaldemokrati – tillit og samspill i levende lokaldemokrati» v/ Trond Ueland
7. Møte i Fellesnemnda 28.06.17 – avklare innhald
8. Møte i styringsgruppa 23.06.17 – avklare innhald
9. Prosjektavslutning v/ Øystein Høyvik
10. Eventuelt

Dagsorden møte i prosjektgruppa 09.06.17

Tidspunkt: Fredag 09.06.17 kl. 12.00 – 15.00
Stad: Førde rådhus, møterom Haukedalen 4. etasje

Dagsorden:
12.00 – 12.05: Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 02.06.17

12.05 – 13.30: Møte helse- og omsorgsnettverket
• Informasjon frå prosjektgruppa om status i arbeidet
• Informasjon frå nettverket om kva arbeid som skjer?
• Kort gjennomgang av oversikt utarbeidd av nettverket
• Nærare gjennomgang av to utkast til prosjektplanar
o Fagprogram (sendt ut tidlegare)
o Tenestestandar (sendt ut tidlegare)
• Helse-/legeteneste
• Eventuelt

13.30 – 13.45: Avklare innhald møte i styringsgruppa 16.06.17, fellesmøte 21.06.17 og Fellesnemnda 28.06.17

13.45 – 14.45 Avklaringar knytt til styringsdokumentet
• Hovudløp og fasar
• Sekretariat
• Involvering/drøfting med tillitsvalte og verneapparat

14.45 – 15.00 Eventuelt

Dagsorden møte i prosjektgruppa 02.06.17

Tidspunkt: Fredag 02.06.17 kl 08.30 – 11.30

Stad: Førde rådhus, møterom Haukedalen

Dagsorden
08.30 – 09.00

 • Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 19.05.17
 • Møte 21.06.17 – evt avklaringar v/ Øystein Høyvik
 • Namn på ny kommune i indre Sunnfjord – status v/ Øystein Høyvik
 • Styringsgruppemøte 16. og 23. juni – innhald v/ Øystein Høyvik
 • Møte med HTV, HVO mv 07.06.17 – avklare innhald v/ Øystein Høyvik

09.00 – 09.30

 • Prosjektplan omstillingsdokument v/ Øystein Høyvik
 • Plan for avklaringssamtalar – ny gjennomgang v/ Øystein Høyvik
 • Prosjektsekretariat / utlysing mv v/ Øystein Høyvik

09.30 – 09.45
Gjennomgang av kartlegging i høve skule og barnehage v/ Atle Fasteland (oppvekstnettverket har frist til 31.05.17 med å ferdigstille kartlegging)

09.45 – 10.00  Styringsdokument v/ Øystein Høyvik

10.00 -10.15 Orienteringssaker

 • Tilbakemelding frå administrativt prosessnettverk v/ Atle Fasteland
 • Tilbakemelding frå møte med BDO/Nordic Change v/ Ole John Østenstad

Status i nettverka v/ rådmennene

10.15 – 11.15

Møte med IKT-koordinatorane og einingsleiar for SYS-IKT – stikkord for drøfting er :
• Er all naudsynt kartlegging innanfor IKT-området er gjennomført?
• Er det behov for felles IKT-koordinator i prosjektperioden?
• Kva ambisjonsnivå bør ha når det gjeld digitalisering?
• Kva gevinstar bør ta mål av oss å hente ut i høve IKT og digitalisering?

11.15 – 11.30

• Oppsummering av møtet med IKT-koordinatorane og einingsleiar for SYS-IKT
• Møteplan – behov for endringar
• Eventuelt

Dagsorden møte i prosjektgruppa 19.05.17

Tidspunkt: Fredag 19.05.17 kl 08.00 – 11.00

Stad: Førde rådhus, møterom Haukedalen

Dagsorden
1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte i prosjektgruppa 05.05.17
2. Gjennomgang og ev. oppfølging av referat frå møte i styringsgruppa 05.05.17
3. Gjennomgang av oversikt Fellesnemnd
4. Namn på ny kommune – status innbyggarundersøking mv
5. Innhald informasjonsmøte for fellesnemnda og felles kommunestyremøte 21.06.17
6. Status i dei ulike nettverka sitt arbeid
a. Personal v/ Øystein Høyvik
b. Arkiv v/ Ellen Jensen
c. Teknisk v/ Trond Ueland
d. Oppvekst v/ Atle Fasteland
e. Kultur v/ Trond Ueland
7. Helse/omsorg v/ Øyvind Bang-Olsen
8. Ang nettverk helse/omsorg
a. Gjennomgang av prosjektplan for nytt fagsystem – sjå vedlegg
b. Gjennomgang av prosjektplan for felles tenestestandard
9. Prosess avklaringssamtalar rådmenn, kommunalsjefar mv
10. Utarbeiding av mandat for arbeidsgruppe knytt til kompensasjonsordningar mv – forslag blir sendt ut i løpet av 18.05.17
11. Sekretariat – drøfte notat knytt til
a. Storleik og kvalifikasjonar
b. Gjennomgang av «utlysingstekst» (notat blir sendt ut i løpet av 18.05.17)
12. Møte med oppvekstnettverket (kl 09.30 – 10.30)
a. Informasjon frå prosjektgruppa
b. Nettverk for oppvekst presenterer eiga kartlegging over arbeid som må skje før, og etter 01.01.20
c. Drøfting knytt til kartlegging gjort av nettverket
d. Å få innspel til vidare organisering av prosjektarbeidet.
13. Styringsdokument – gjennomgang av mal
14. Utvikling av lokaldemokratiet (viser til e-post frå Ole John Østenstad til rådmennene og ordførarane)
a. Søknad om deltaking nettverk
b. Deltaking seminar 12. og 13. juni 2017
15. Møteplan
16. Eventuelt