Dagsorden møte i prosjektgruppa 23.06.17

Tidspunkt: Fredag 23.06.17 kl 08.30 -13.30 (truleg ferdig før)

Stad: Førde rådhus, møterom Haukedalen

Dagsorden:
1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 09.06.17
2. Oppfølging felles kommunestyremøte 21.06.17 – oversending til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
3. Oppsummering møte med kommunalsjefar mv 22.06.17
4. Møte med personalnettverket
a. Kort gjennomgang av utarbeidd oversikt
b. Gjennomgang og drøfting knytt til prosjektplan i høve utarbeiding av omstillingsdokument
c. Gjennomgang og drøfting knytt til plan for avklaringssamtalar
5. Møte med nettverk for tekniske tenester
a. Gjennomgang av utarbeidd oversikt
6. Førebu møte 28.06.17
a. Opplæringsdel med Tina Skarheim
b. Gjennomgang av saker som skal handsamast
7. Møteplan for
a. Administrativ styringsgruppe hausten 2017
b. Møte med kommunalsjefar mv
c. Møte med HTV og HVO
8. Nyhendebrev
9. Eventuelt